دانشکده سما تهران تهرانسر

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل کلاس آقای اشرفی اصول سرپرستی روزپنجشنبه 96/2/14

عدم تشکیل کلاس آقای اشرفی اصول سرپرستی روزپنجشنبه 96/2/14

کلاسهای آقای دلاوری روز پنجشنبه 96/2/14 تشکیل نمی گردد

کلاسهای آقای دلاوری روز پنجشنبه 96/2/14 تشکیل نمی گردد

برگزاری کلاسهای جبرانی خانم کریمی نمینی روز جمعه 96/2/15درس مبانی ترسیم فنی ساعت 9 ودرس طراحی ساعت 11 می باشد

برگزاری کلاسهای جبرانی خانم کریمی نمینی روز جمعه 96/2/15درس مبانی ترسیم فنی ساعت 9 ودرس طراحی ساعت 11 می باشد
ادامه مطلب

برگزاری کلاس جبرانی روشهای آماری خانم تقی زاده طام روز جمعه 96/2/15 ساعت 11 می باشد

برگزاری کلاس جبرانی روشهای آماری خانم تقی زاده طام روز جمعه 96/2/15 ساعت 11 می باشد

برگزاری کلاسهای جبرانی خانم سیدمومنی روز جمعه 96/2/15 درس حسابرسی1مشخصه 248 ساعت 8 الی 10:15 و درس حسابرسی 1مشخصه282 ساعت 10:15 الی 12:30 می باشد

برگزاری کلاسهای جبرانی خانم سیدمومنی روز جمعه96/2/15 درس حسابرسی1مشخصه 248 ساعت 8 الی 10:15 و درس حسابرسی 1مشخصه282 ساعت 10:15 الی 12:30 می باشد

برگزاری کلاس جبرانی اقتصاد کلان آقای نیکپور روز جمعه 96/2/15 ساعت 9:30 می باشد

برگزاری کلاس جبرانی اقتصاد کلان آقای نیکپور روز جمعه 96/2/15 ساعت 9:30 می باشد

عدم برگزاری کلاس کارآفرینی آقای اشرفی روز سه شنبه 96/2/12

عدم برگزاری کلاس کارآفرینی آقای اشرفی روز سه شنبه 96/2/12

عدم برگزاری تمامی کلاسهای آقای جواهریان روز سه شنبه 96/2/12

عدم برگزاری تمامی کلاسهای آقای جواهریان روز سه شنبه 96/2/12

برگزاری کلاس جبرانی درس مبانی الکترونیک اقای افقی روز دوشنبه 12:30 الی 14 مورخ 96/2/11

برگزاری کلاس جبرانی درس مبانی الکترونیک اقای افقی روز دوشنبه 12:30 الی 14 مورخ 96/2/11

کلاس آقای راهدار درس زیست شناسی انسانی روز یکشنبه 96/2/10 تشکیل نمی گردد

کلاس آقای راهدار درس زیست شناسی انسانی روز یکشنبه 96/2/10 تشکیل نمی گردد

عدم برگزاری تمامی کلاسهای درس تربیت بدنی آقای بهرامیان روز سه شنبه 96/2/12

عدم برگزاری تمامی کلاسهای درس تربیت بدنی آقای بهرامیان روز سه شنبه 96/2/12
کل صفحات: 123