دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل کلاسهای خانم خوش خلقت

برگزاری کلاس جبرانی آقای البرجی

عدم تشکیل کلاس کارگاه انتقال قدرت معمولی2 (اقای سیان پناه)

برگزاری کلاس جبرانی ترسیم فنی ( خانم بهروش)

عدم تشکیل کلاسهای آقای جواهری ( گروه مکانیک خودرو)و آقای کابلی ( گروه تربیت بدنی)

عدم تشکیل کلیه کلاسها (خانم فیروز)

عدم تشکیل کلیه کلاس های خانم تقی زاده

تحویل پروژه آقای کورانی مسکنی

برگزاری کلاس جبرانی خانم خرم (گروه معماری)

برگزاری کلاس جبرانی مبانی کامپیوتروبرنامه نویسی ( خانم جان محمدی)

برگزاری کلاس جبرانی آقای بابک البرجی

کل صفحات: 121