دانشکده سما تهران تهرانسر

سخنان ارزشمند:

عدم برگزاری تمامی کلاسهای خانم حدادزاده نیری روز یکشنبه 96/2/31

عدم برگزاری تمامی کلاسهای خانم حدادزاده نیری روز یکشنبه 96/2/31

برگزاری امتحان قرائت و روانخوانی قرآن آقای واشقانی فراهانی روز سه شنبه 96/3/2 می باشد

برگزاری امتحان قرائت و روانخوانی قرآن آقای واشقانی فراهانی روز سه شنبه 96/3/2 می باشد

تحویل پروژه عملی دروس درک وبیان معماری2 وتمرین های معماری1 خانم امانی روز پنجشنبه 96/3/11 در آتلیه 2 راس ساعت 16:30می باشد

تحویل پروژه عملی دروس درک وبیان معماری2 وتمرین های معماری1 خانم امانی روز پنجشنبه 96/3/11 در آتلیه 2 راس ساعت 16:30می باشد

به اطلاع دانشجویانی که با خانم اکرم میرزائی پروژه و کارآموزی دارند می رساند جهت تحویل کار و پروژه روز چهارشنبه 96/3/3 می باشد.

به اطلاع دانشجویانی که با خانم اکرم میرزائی پروژه و کارآموزی دارند می رساند جهت تحویل کار و پروژه روز چهارشنبه 96/3/3 می باشد.

جلسه جبرانی درس ریاضی پیش دانشگاهی آقای مقدس روز دوشنبه 96/3/1 راس ساعت 8 برگزار می گردد.

جلسه جبرانی درس ریاضی پیش دانشگاهی آقای مقدس روز دوشنبه 96/3/1 راس ساعت 8 برگزار می گردد.

برگزاری دروس جبرانی خانم پونه شریف روز یکشنبه 96/2/31 اصول مبانی تربیت بدنی ساعت15:30و وروش آموزش تربیت بدنی ساعت 17

برگزاری دروس جبرانی خانم پونه شریف روز یکشنبه 96/2/31 اصول مبانی تربیت بدنی ساعت15:30و وروش آموزش تربیت بدنی ساعت 17

برگزاری کلاس جبرانی اخلاق و تربیت اسلامی آقای گل صنم لو در روز سه شنبه 96/2/26 ازساعت 10 الی 12:30 می باشد

برگزاری کلاس جبرانی اخلاق و تربیت اسلامی آقای گل صنم لو در روز سه شنبه 96/2/26 ازساعت 10 الی 12:30 می باشد

برگزاری جلسه جبرانی درس ریاضی پیش دانشگاهی آقای مقدس روز دوشنبه 96/2/25 ساعت 8 الی 10صبح

برگزاری جلسه جبرانی درس ریاضی پیش دانشگاهی آقای مقدس روز دوشنبه 96/2/25 ساعت 8 الی 10صبح

عدم تشکیل درس مدریت مالی آقای قدیمی روز دوشنبه 96/2/25

عدم تشکیل درس مدریت مالی آقای قدیمی روز دوشنبه 96/2/25

برگزاری جلسه جبرانی درس ریاضی پیش خانم عسگری روز یکشنبه 96/2/24ساعت 10 الی 12

برگزاری جلسه جبرانی درس ریاضی پیش خانم عسگری روز یکشنبه 96/2/24ساعت 10 الی 12

برگزاری کلاسهای جبرانی خانم خدابنده روز شنبه 96/2/23 درس آمارساعت 9:30 الی 11 و درس ریاضی از ساعت 11 الی 13:15 می باشد

برگزاری کلاسهای جبرانی خانم خدابنده روز شنبه 96/2/23 درس آمارساعت 9:30 الی 11 و درس ریاضی از ساعت 11 الی 13:15 می باشد
کل صفحات: 125