دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

قابل توجه دانشجویان که با استاد محمد مقدس کلاس دارند

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی با استاد محمد مقدس روز پنجشنبه مورخه 95/9/4

قابل توجه دانشجویان با استاد وحید عطائی نائینی کلاس دارند

کلاس فوق العاده تمرین معماری (1) روز جمعه مورخه 95/9/5

قابل توجه دانشجویان که با استاد فاطمه حسین زاده کلاس دارند

کلاس جبرانی طراحی فنی ساختمان روز چهارشنبه مورخه 95/9/3

قابل توجه دانشجویان که با استاد علی عابدینیان کلاس دارند

کلاس جبرانی درس شیوه ارائه نوشتاری ومبانی مهندسی نرم افزار روز جمعه مورخه 95/9/5

قابل توجه دانشجویان که با استاد وفادار کلاس دارند

کلیه کلاسها استاد وفادار روز پنجشنبه مورخه95/8/27تشکیل نمی شود

قابل توجه دانشجویان که با استاد سعید عباسی برجی کلاس دارند

کلیه کلاسها استاد عباسی برجی روز جمعه مورخه 95/8/28 تشکیل نمی شود

قابل توجه دانشجویان که با استاد سمیعی کلاس دارند

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استاد سمیعی روز شنبه مورخه 95/8/29

قابل توجه دانشجویان که با استاد فرامرزآستانه کلاس دارند

عدم تشکیل کلاس حسابرسی 1روز پنجشنبه مورخه 95/8/27

قابل توجه دانشجویان که با استاد ندا اکبری کلاس دارند

امتحان میان ترم ریاضی عمومی (1) روز شنبه مورخه 95/8/29

قابل توجه دانشجویان که با استاد آتنا قاسمی کلاس دارند

کلاس جبرانی اصول حسابداری 1 وحسابداری صنعتی روز پنجشنبه مورخه 95/8/27

قابل توجه دانشجو یان که پروژه مالی با استاد افسانه بحیرایی دارند

آخرین جلسه توجیهی پروژه مالی استاد بحیرایی روزپنجشنبه مورخه 95/8/27
کل صفحات: 105