دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

کلاسهای روز شنبه مورخ 95/11/23 خانم سرکشیکی تشکیل نمی گرد د و جلسه جبرانی آنها متعاقبا اعلام می گردد.

کلاسهای روز شنبه مورخ 95/11/23 خانم سرکشیکی تشکیل نمی گرد د و جلسه جبرانی آنها متعاقبا اعلام می گردد

کلاس آقای رنجبری تشکیل نمی گردد روز پنجشنبه مورخ 95/11/21

کلاس آقای رنجبری تشکیل نمی گردد روز پنجشنبه مورخ 95/11/21

کلاسهای استاد شاهانی روز شنبه 95/11/23 تشکیل نمی گردد. ضمنا جلسه جبرانی آنها متعاقبا اعلام می گردد.

کلاسهای استاد شاهانی روز شنبه 95/11/23 تشکیل نمی گردد. ضمنا جلسه جبرانی آنها متعاقبا اعلام می گردد.

کلاسهای روز چهارشنبه 95/11/20 آقای غلامی -آقای کمالی -آقای نیاکان - آقای احمدی تشکیل نمی گردد

کلاسهای روز چهارشنبه 95/11/20 آقای غلامی -آقای کمالی -آقای نیاکان - آقای احمدی تشکیل نمی گردد

عدم تشکیل کلاس خانم سقایی دروس اخلاق وتربیت اسلامی و دانش خانواده وجمعیت روز یکشنبه مورخ 95/11/24

عدم تشکیل کلاس خانم سقایی دروس اخلاق وتربیت اسلامی و دانش خانواده وجمعیت روز یکشنبه مورخ 95/11/24

عدم تشکیل کلاس استاد عباس کورانی روز شنبه 95/11/23

عدم تشکیل کلاس استاد عباس کورانی روز شنبه 95/11/23

عدم تشکیل تمامی کلاسهای خانم شریی در روز یکشنبه 17 و سه شنبه 19 بهمن ماه

عدم تشکیل تمامی کلاسهای خانم شرفی در روز یکشنبه 17 و سه شنبه 19 بهمن ماه

آخرین مهلت تحویل کارآموزی استاد حشمتی روز پنجشنبه مورخ 95/11/21 از ساعت 9صبح الی 12

آخرین مهلت تحویل کارآموزی استاد حشمتی روز پنجشنبه مورخ 95/11/21 از ساعت 9صبح الی 12

قابل توجه دانشجو یان که با استادحمید رضا اشرفی کلاس دارند

کلاس کار آموزی با استاد اشرفی روزسه شنبه مورخه 95/11/12

قابل توجه دانشجویانی که با استاد معصومه عطاء الهی کلاس دارند

تحویل کار آموزی و پروژه روز شنبه مورخه 95/11/9

قابل توجه دانشجویان که با استادحشمتی کلاس دارند

تحویل پروژه وکار آموزی روز پنجشنبه مورخه 95/11/7
کل صفحات: 109