دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل کلیه کلاس های خانم تقی زاده

تحویل پروژه آقای کورانی مسکنی

برگزاری کلاس جبرانی خانم خرم (گروه معماری)

برگزاری کلاس جبرانی مبانی کامپیوتروبرنامه نویسی ( خانم جان محمدی)

برگزاری کلاس جبرانی آقای بابک البرجی

برگزاری کلاسهای جبرانی خانم صلاح زاده

عدم تشکیل فیریک پیش مشخصه 419 (آقای آئینه وند)

برگزاری کلاس جبرانی حسابداری مالیاتی دانشجویان پسر (خانم یوسفی)

برگزاری امتحان میانترم درس ریاضی پیش دانشگاهی (خانم آبشناس)

برگزاری کلاس جبرانی درس حسابداری مالیاتی (خانم یوسفی)

جلسه تحویل پروژه آقای سعیدمسکینی

کل صفحات: 121