دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل کلاسهای استاد ابراهیمی فردویی روزچهارشنبه مورخ19/12/94

کلیه کلاسهای استاد ابراهیمی فردویی روزچهارشنبه مورخ19/12/94برگزار نمیشود.

عدم تشکیل کلاسهای استاد سیف روز یکشنبه مورخ 16/12/94

کلیه کلاسهای استاد سیف امروز یکشبه مورخ 16/12/94تشکیل نمیشود

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استاد فراز فردا یکشنبه مورخ16/12/94

کلیه کلاسهای استاد فراز فردا یکشنبه مورخ16/12/94 تشکیل نمیشود

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استاد سعادتی امروز شنبه مورخ15/12/94

کلیه کلاسهای استاد سعادتی امروز روز شنبه مورخ15/12/94 تشکیل نمیشود.

عدم تشکیل کلاس استاد حسین نیکان روزجمعه مورخ21/12/94

کلاس استاد حسین نیاکان روز جمعه مورخ21/12/94درس ترسیم فنی مشخصه306 تشکیل نمیشود

کلاسهای استاد شیخ الاسلام فقط مشخصه135 برگزار نمیشود

کلیه دانشجویانی که روز جمعه با استاد شیخ الاسلام درس تربیت بدنی دارند فقط مشخصه135 برگزار نمیشود و بقیه کلاسها دایر میباشد لذا در صورت عدم حضور غیبت تلقی میشود

عدم تشکیل کلیه کلاسها خانم شرفی روز شنبه مورخ15/12/94

کلیه کلاسهای خانم شرفی روز شنبه مورخ 15/12/94 تشکیل نمیگردد.

عدم تشکیل کلاسهای خانم شرفی روز جمعه مورخ14/12/94

کلیه کلاسهای خانم شرفی روز جمعه مورخ14/12/94تشکیل نمیگردد.

کلاس جبرانی سرکار خانم برونی روزپنجشبه و جمعه

کلاس جبرانی خانم برونی درس برنامه سازی پیشرفته1 روزپنجشنبه مورخ13/12/94 برای مشخصه 193 از ساعت 8الی 13 و برای مشخصه 194 روز جمعه مورخ14/12/94 از ساعت 8الی 13

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استاد محدثه فدایی روز پنجشنه

کلیه کلاسهای استاد محدثه فدایی فردا پنجشنبه مورخ13/12/94 تشکیل نمیشود

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استاد عبادی فردا مورخ13/12/94

کلیه کلاسهای استاد عبادی فردا پنجشنبه مورخ 14/12/94 تشکیل نمیشود
کل صفحات: 55