دانشکده سما تهران تهرانسر

سخنان ارزشمند:

برگزاری کلاس جبرانی درس ریاضی عمومی خانم عسکری روز چهارشنبه 96/2/20 ساعت 16 الی 18

برگزاری کلاس جبرانی درس ریاضی عمومی خانم عسگری روز چهارشنبه 96/2/20 ساعت 16 الی 18

عدم برگزاری تمامی کلاسهای خانم افتاده بالانی روز چهارشنبه 96/2/20

عدم برگزاری تمامی کلاسهای خانم افتاده بالانی روز چهارشنبه 96/2/20

عدم برگزاری درس زبان فارسی آقای محسنی تبار روز سه شنبه 96/2/19

عدم برگزاری درس زبان فارسی آقای محسنی تبار روز سه شنبه 96/2/19

عدم برگزاری کلاسهای خانم اکبری شهنی ریاضی کاربردی و آمارواحتمالات روز سه شنبه 96/2/19

عدم برگزاری کلاسهای خانم اکبری شهنی ریاضی کاربردی و آمارواحتمالات روز سه شنبه 96/2/19

برگزاری امتحان بخش عملی درس تربیت بدنی آقای بهرامیان در همان ساعت روز سه شنبه 96/2/19 می باشد

برگزاری امتحان بخش عملی درس تربیت بدنی آقای بهرامیان در همان ساعت روز سه شنبه 96/2/19 می باشد

عدم برگزاری کلاسهای خانم کریمی نمینی دروس مبانی ترسیم فنی و طراحی روز یکشنبه96/2/17

عدم برگزاری کلاسهای خانم کریمی نمینی دروس مبانی ترسیم فنی و طراحی روز یکشنبه96/2/17

عدم تشکیل کلاسهای اساتید خانم اکبری شهنی ریاضی عمومی خانم دهنوی ئیلاق طراحی فنی ساختمان و آقای امینلویی دروس حسابداری صنعتی 2 در روز دوشنبه 96/2/18

عدم تشکیل کلاسهای اساتید خانم اکبری شهنی ریاضی عمومی خانم دهنوی ئیلاق طراحی فنی ساختمان و آقای امینلویی دروس حسابداری صنعتی 2و 1در روز دوشنبه 96/2/18

عدم برگزاری تمامی کلاسهای خانم پونه شریف روز یکشنبه 96/2/17

عدم برگزاری تمامی کلاسهای خانم پونه شریف روز یکشنبه 96/2/17

آغاز تمرینات تیم تنیس روی میز بانوان دانشگاه سما تهرانسر

آغاز تمرینات تیم تنیس روی میز بانوان دانشگاه سما تهرانسر مورخ 16'2'96

کلاس خانم رحمانی درس روانشناسی کودک و نوجوان روز یکشنبه 96/2/17 تشکیل نمی گردد

کلاس خانم رحمانی درس روانشناسی کودک و نوجوان روز یکشنبه 96/2/17 تشکیل نمی گردد

امتحان تئوری درس امادگی جسمانی خانم قمصری زاده روز شنبه 96/2/16 می باشد

امتحان تئوری درس امادگی جسمانی خانم قمصری زاده روز شنبه 96/2/16 می باشد
کل صفحات: 123