دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استاد فرشاد امینلویی

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استاد فرشاد امینلویی

قابل توجه دانشجویان معماری که با استاد بهنام جعفری کلاس دارند

کلیه کلاسها استاد جعفری روز سه شنبه مورخه 95/9/9 تشکیل نمی شود

قابل توجه دانشجویان که با استاد مهرنوش جودی کلاس دارند

کلاسهای استاد جودی درتاریخهای95/9/7و95/9/9 و95/9/11 تشکیل نمی شود

قابل توجه دانشجویان که با استاد قره داغی کلاس دارند

کلاسهای استاد قره داغی روز سه شنبه مورخه 95/9/9 تشکیل نمی شود
ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان که با استاد محسن میرزائیان کلاس دارند

کلیه کلاسهای استاد میرزائیان روز سه شنبه مورخه 95/9/7 برگزار نمی شود

قابل توجه دانشجویان که با استاد طیبه موسی پور کلاس دارند

کلیه کلاسهای دانش خانواده وجمعیت استاد موسی پور روز یکشنبه مورخه 95/9/7 تشکیل نمی شود
ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان تربیت بدنی که با استاد گودرزی کلاس دارند

کلاس جبرانی استاد گودرزی روز چهارشنبه مورخه 95/9/3

قابل توجه دانشجویان که با استاد مرضیه سلیمانی اگره کلاس دارند

کلیه کلاسهای استاد سلیمانی روز چهارشنبه مورخه 95/9/3 وروز یکشنه مورخه 95/9/7تشکیل نمی شود

قابل توجه دانشجویان بااستاد عباس کورانی مسکنی کلاس دارند

کلیه کلاسها استاد کورانی مسکنی روز چهارشنبه مورخه 95/9/3تشکیل نمی شود

قابل توجه دانشجویان که با استاد شاهانی کلاس دارند

کلاس جبرانی تمرین معماری 2 روز پنجشنبه مورخه 95/9/4

قابل توجه دانشجویان که با استاد شایسته سرکشیکی کلاس دارند

کلیه کلاسهای استاد سرکشیکی درتاریخهای 95/9/4و95/9/5و 95/9/7و95/9/11تشکیل نخواهد شد
کل صفحات: 105