دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

برگزاری کلاس جبرانی خانم جان محمدی

عدم تشکیل کلاسهای خانم جلیلیان

زمان بازدید شرکت ایران خودرو

ادامه مطلب

برگزاری کلاسهای جبرانی آقای ویسی ( گروه الکتروتکنیک برق صنعتی)

برگزاری امتحان بخش عملی درس روشهای آماری (خانم وفاپیشه )

عدم تشکیل کلاسهای خانم خوش خلقت

برگزاری کلاس جبرانی آقای البرجی

عدم تشکیل کلاس کارگاه انتقال قدرت معمولی2 (اقای سیان پناه)

برگزاری کلاس جبرانی ترسیم فنی ( خانم بهروش)

عدم تشکیل کلاسهای آقای جواهری ( گروه مکانیک خودرو)و آقای کابلی ( گروه تربیت بدنی)

عدم تشکیل کلیه کلاسها (خانم فیروز)

کل صفحات: 121