دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

برگزاری کلاس جبرانی اصول حسابداری ( خانم عسکراویی)

برگزاری امتحان پایانترم بخش عملی کاربرد کامپیوتر در حسابداری آقای سعید مسکینی

تحویل پروژه مالی آقای رضائی منش

برگزاری کلاس جبرانی هندسه ترسیمی ( خانم اوجانی)

برگزاری امتحان عملی پایانترم درس کاربرد کامپیوتر3 ( خانم صدایی )

عدم تشکیل درس زبان فنی خانم افتاده

برگزاری کلاس جبرانی خانم جان محمدی

عدم تشکیل کلاسهای خانم جلیلیان

زمان بازدید شرکت ایران خودرو

ادامه مطلب

برگزاری کلاسهای جبرانی آقای ویسی ( گروه الکتروتکنیک برق صنعتی)

برگزاری امتحان بخش عملی درس روشهای آماری (خانم وفاپیشه )

کل صفحات: 121