دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

آخرین مهلت تحویل پروژه ( آقای ویسی)

آخرین مهلت تحویل پروژه مالی و کارآموزی (خانم بحیرایی)

آخرین مهلت تحویل پروژه مالی ( خانم شاکر)

آخرین مهلت تحویل پروژه مالی ( آقای رضایی منش)

برگزاری کلاس جبرانی درس برنامه سازی پیشرفته2( خانم میری)

برگزاری کلاسهای جبرانی (خانم علیزاده)

آزمون عملی دروس مبانی اینترنت- مباحث ویژه و فتوشاب ( خانم صلاح زاده)

آخرین مهلت تحویل درس کارآموزی آقای قهرمانی

آخرین مهلت تحویل درس پروژه آقای احسان زاده

عدم تشکیل کلاسهای (آقای سید یاسین صید)

عدم تشکیل کلاسهای (آقای ذوقی رودسری)

کل صفحات: 125