دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

برگزری جلسه توجیهی پروژه ( خانم ملک لو )

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی خانم اصغری

عدم تشکیل کلاسهای آقای رییسی

* اطلاعیه آموزشی*

برگزاری جلسه توجیهی کارآموزی ( خانم ربیعی و رشیدالا سلام)

عدم تشکیل کلاس (تربیت بدنی 1و تنیس روی میز )آقای رییسی

عدم تشکیل کلاس خانم نظری فهندری

عدم تشکیل کلاس والیبال3 - تربیت بدنی 1 و آمادگی جسمانی ( پسران)و تربیت بدنی 1( دختران)

عدم تشکیل کلاس آقای میرشاهولد

عدم تشکیل کلاس آقای قزوینی

عدم تشکیل کلاس خانم امیدی نیا

کل صفحات: 125