دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

جلسه توجیهی درس کارآموزی خانم دوکچی

عدم تشکیل کلاسهای خانم علیزاده

*اطلاعیه آموزشی*

جلسه توجیهی درس کارآموزی خانم فتح الهی

جلسه توجیهی درس کارآموزی خانم صاحبی

عدم تشکیل درس اصول سرپرستی مشخصه 177

جلسه توجیهی درس کارآموزی استا د آقای شکوری

عدم تشکیل کلاس آقای بهشتی

زمان حضور مدیران گروه جهت مراجعه دانشجویان

زمان حضور مدیران محترم گروه جهت مراجعه دانشجویان
ادامه مطلب

برگزری جلسه توجیهی پروژه ( خانم ملک لو )

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی خانم اصغری

کل صفحات: 126