دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

تحویل کارآموزی استاد خانم اوجانی

زمان ارائه کارآموزی استاد حمیده یوسفی

29 خرداد و 11 تیرماه، ساعت 8 صبح

دوره آموزش ماساژ سوئدی

جهت ثبت نام به امور پژوهش مراجعه فرمائید
ادامه مطلب

محل تشکیل کلاس های تربیت بدنی عمومی

آدرس تلگرام آموزشکده

ادامه مطلب

* اطلاعیه بسیار مهم *

قابل توجه دانشجویان گرامی*
جهت اطلاع از تغییرات احتمالی در انتخاب واحد نیمسال دوم الزامیست پروفایل خود را مجددا چک نموده و در کلاسهای مربوط به خود حضور یابند.
ادامه مطلب

کلاس خانم محمدی پیسخانی درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری2 روز سه شنبه 95/12/10 تشکیل نمی گردد.

کلاس خانم محمدی پیسخانی درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری2 روز سه شنبه 95/12/10 تشکیل نمی گردد.

عدم تشکیل دروس مبانی هنرهای تجسمی وآشنایی بامعماری جهان خانم حسین زاده سیلاخوری روز دوشنبه 95/12/9 تشکیل نمی گردد.

عدم تشکیل دروس مبانی هنرهای تجسمی وآشنایی بامعماری جهان خانم حسین زاده سیلاخوری روز دوشنبه 95/12/9 تشکیل نمی گردد.

جلسه توجیهی درس پروژه مالی استاد آقای بختیاری از ساعت 13 الی 12:30 وجلسه توجیهی درس کارآموزی از ساعت 12:30 الی 12 روز دوشنبه 95/12/09 در آمفی تائتربرگزار می گردد.

جلسه توجیهی درس پروژه مالی استاد آقای بختیاری از ساعت 13 الی 12:30 وجلسه توجیهی درس کارآموزی از ساعت 12:30 الی 12 روز دوشنبه 95/12/09 در آمفی تائتر دانشکده برگزار می گردد.

جلسه توجیهی درس پروژه مالی خانم عطاء الهی از ساعت 13 الی 12:30 وجلسه توجیهی درس کارآموزی از ساعت 12:30 الی 12 روز دوشنبه 95/12/09 در آکلاس 201برگزار می گردد.

جلسه توجیهی درس پروژه مالی خانم عطاء الهی از ساعت 13 الی 12:30 وجلسه توجیهی درس کارآموزی از ساعت 12:30 الی 12 روز دوشنبه 95/12/09 در کلاس 201برگزار می گردد.

جلسه توجیهی درس پروژه مالی استاد آقای بختیاری از ساعت 13 الی 12:30 وجلسه توجیهی درس کارآموزی از ساعت 12:30 الی 12 روز دوشنبه 95/12/09 در آمفی تائتربرگزار می گردد.

جلسه توجیهی درس پروژه مالی استاد آقای بختیاری از ساعت 13 الی 12:30 وجلسه توجیهی درس کارآموزی از ساعت 12:30 الی 12 روز دوشنبه 95/12/09 در آمفی تائتربرگزار می گردد.
ادامه مطلب
کل صفحات: 108