دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل کلاسهای خانم فتح الهی

جلسه توجیهی درس پروژه مالی آقای عبدی و کارآموزی خانم خانقاهی

عدم تشکیل کلاسهای خانم رحیم زاده

عدم تشکیل کلاسهای آقایان ذوقی رودسری( کامپیوتر) و آسمان نسب ( رشته امور اداری)

عدم تشکیل کلاسهای آقای مسکینی

عدم تشکیل کلاس آقای ویسی

عدم تشکیل کلاس خانم نوروزی

عدم تشکیل کلاسهای خانم صاحبی

عدم تشکیل کلاسهای خانم دامغانی

عدم تشکیل کلاسهای خانم علیزاده

جلسه توجیهی درس کارآموزی آقای لطفی

کل صفحات: 126