دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

برگزاری کلاس جبرانی خانم جان محمدی

ادامه مطلب

برگزاری کلاس جبرانی آقای رضازاده

ادامه مطلب

برگزاری امتحان میانترم درس کلیات حقوق(آقای تعصبی)

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس خانم بهروش

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای آقای برزگر محمدی

ادامه مطلب
ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای خانم برزگر اصلانی

ادامه مطلب

برگزاری جلسه جبرانی کاربرد کامپیوتر در حسابداری 3 خانم عباسیان

ادامه مطلب

برگزاری جلسه توجیهی درس پروژه خانم زاغری

برگزاری جلسه جبرانی درس حقوق تجارت خانم لباف قاسمی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای آقای آئینه وند

ادامه مطلب
کل صفحات: 120