دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل کلیه کلاسهای خانم فتح الهی

عدم تشکیل کلاسهای حسابداری مالی آقای رحمانی

عدم تشکیل کلاسهای خانم حدادزاده

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای خانم کاظمی راد

ادامه مطلب

عدم تشکیل درس ریاضی پیش خانم بغدادچی مشخصه 415

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای روز پنجشنبه آقایان عابدجوی و حیاتی

عدم تشکیل کلاسهای آقای عابدجوی و آقای حیاتی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای آقایان احسان زاده و سیان پناه

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای خانم یوسفی

ادامه مطلب

برگزاری جلسه جبرانی خانم عسکری

عدم تشکیل کلیه کلاسهای آقای جعفری آبش لو

ادامه مطلب
کل صفحات: 120