دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

برگزاری کلاس جبرانی آقای بابک البرجی

برگزاری کلاسهای جبرانی خانم صلاح زاده

عدم تشکیل فیریک پیش مشخصه 419 (آقای آئینه وند)

برگزاری کلاس جبرانی حسابداری مالیاتی دانشجویان پسر (خانم یوسفی)

برگزاری امتحان میانترم درس ریاضی پیش دانشگاهی (خانم آبشناس)

برگزاری کلاس جبرانی درس حسابداری مالیاتی (خانم یوسفی)

جلسه تحویل پروژه آقای سعیدمسکینی

عدم تشکیل کلاس آقای زرگر

برگزاری کلاس جبرانی کاربرد رایانه در تربیت بدنی (آقای برزگر)

عدم تشکیل کلاسهای آقای پوراسد ینگجه

عدم تشکیل کلاسهای آقای ویسی

کل صفحات: 121