دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

قابل توجه دانشجویان با استاد حبیب اله دهقان کلاس دارند

کلیه کلاسهای استاد دهقان روز سه شنبه مورخه 95/9/16 تشکیل نمی شود

قابل توجه دانشجویان که با استاد سارا بغدادچی کلاس دارند

کلاس آمارواحتمالات فقط بامشخصه 391 روز یکشنبه مورخه 95/9/14برگزار نمی شود

قابل توجه دانشجویان که با استاد اسحق زاده کلاس دارند

کلیه کلاسها استاد اسحق زاده روز شنبه مورخه 95/9/13 تشکیل نمی شود

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استاد سرکشیکی

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استاد سرکشیکی

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استاد بختیاری روز 5شنبه 95/9/11

کلیه کلاسهای استاد بختیاری روز 5شنبه 95/9/11تشکیل نمیشود

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استاد فرشاد امینلویی

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استاد فرشاد امینلویی

قابل توجه دانشجویان معماری که با استاد بهنام جعفری کلاس دارند

کلیه کلاسها استاد جعفری روز سه شنبه مورخه 95/9/9 تشکیل نمی شود

قابل توجه دانشجویان که با استاد مهرنوش جودی کلاس دارند

کلاسهای استاد جودی درتاریخهای95/9/7و95/9/9 و95/9/11 تشکیل نمی شود

قابل توجه دانشجویان که با استاد قره داغی کلاس دارند

کلاسهای استاد قره داغی روز سه شنبه مورخه 95/9/9 تشکیل نمی شود
ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان که با استاد محسن میرزائیان کلاس دارند

کلیه کلاسهای استاد میرزائیان روز سه شنبه مورخه 95/9/7 برگزار نمی شود

قابل توجه دانشجویان که با استاد طیبه موسی پور کلاس دارند

کلیه کلاسهای دانش خانواده وجمعیت استاد موسی پور روز یکشنبه مورخه 95/9/7 تشکیل نمی شود
ادامه مطلب
کل صفحات: 108