دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

قابل توجه دانشجو یان که پروژه مالی با استاد افسانه بحیرایی دارند

آخرین جلسه توجیهی پروژه مالی استاد بحیرایی روزپنجشنبه مورخه 95/8/27

قابل توجه دانشجویان که استاد منصوری مجو مردکلاس دارند

برگزاری کلاس جبرانی سیتم عامل 2 روز سه شنبه مورخه 95/8/25

قابل توجه دانشجویان که با استاد فاطمه حسین زاده کلاس دارند

کلاس جبرانی طراحی فنی ساختمان خانم حسین زاده روز چهارشنبه مورخه 95/8/26

قابل توجه دانشجویان کامپیوتر که با استاد شرفی کلاس دارند

کلاس جبرانی استاد شرفی روز چهارشنبه مورخه 95/8/26

قابل توجه دانشجویان با استاد اکرم میرزایی کلاس دارند

امتحان میان ترم حسابرسی روز پنجشنبه مورخه 95/8/27

قابل توجه دانشجویان پسر(امور نظام وظیفه)

قابل توجه دانشجویان بااستاد اکرم میرزایی کلاس دارند

کلاس جبرانی استاد اکرم میرزایی روز جهارشنبه مورخه 95/9/3

قابل توجه دانشجویان حسابداری که بااستاد مهدی علیزاده سردهائی کلاس دارند

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استاد علیزاده در مورخه 95/8/26

قابل توجه دانشجویان که با استاد سارا ابراهیمی فردوئی کلاس دارند

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استاد ساراابراهیمی درمورخه های 95/8/24 ومورخه 95/8/26

قابل توجه دانشجویان که با استاد مهنوش سپهری کلاس دارند

عدم تشکیل کلیه کلاس روز پنجشنبه مورخه 95/8/20

قابل توجه دانشجویان با استاد پنداریان کلاس دارند

عناصرجزئیات کار ودانش مشخصه 187 روز دوشنبه ساعت14:25الی 15:55حذف شد به مشخصه 186انتقال یافت
کل صفحات: 105