دانشکده سما تهران تهرانسر

سخنان ارزشمند:

عدم برگزاری کلاس خانم فلاح عراقی درس روستا1 روز شنبه 96/2/23

عدم برگزاری کلاس خانم فلاح عراقی درس روستا1 روز شنبه 96/2/23
ادامه مطلب

برگزاری کلاس جبرانی درس اقتصاد خرد خانم امیری ماهانی روز پنجشنبه 96/2/21 ساعت 8:30 الی 10

برگزاری کلاس جبرانی درس اقتصاد خرد خانم امیری ماهانی روز پنجشنبه 96/2/21 ساعت 8:30 الی 10

عدم برگزاری کلاس ورزش تخصصی آقایان روز پنجشنبه 96/2/21 ساعت 14 الی 16 استاد مغاری

عدم برگزاری کلاس ورزش تخصصی آقایان روز پنجشنبه 96/2/21 ساعت 14 الی 16 استاد مغاری

عدم برگزاری تمامی کلاسهای خانم اکرم میرزایی روز چهارشنبه 96/2/20

عدم برگزاری تمامی کلاسهای خانم اکرم میرزایی روز چهارشنبه 96/2/20

برگزاری کلاس جبرانی درس ریاضی عمومی خانم عسکری روز چهارشنبه 96/2/20 ساعت 16 الی 18

برگزاری کلاس جبرانی درس ریاضی عمومی خانم عسگری روز چهارشنبه 96/2/20 ساعت 16 الی 18

عدم برگزاری تمامی کلاسهای خانم افتاده بالانی روز چهارشنبه 96/2/20

عدم برگزاری تمامی کلاسهای خانم افتاده بالانی روز چهارشنبه 96/2/20

عدم برگزاری درس زبان فارسی آقای محسنی تبار روز سه شنبه 96/2/19

عدم برگزاری درس زبان فارسی آقای محسنی تبار روز سه شنبه 96/2/19

عدم برگزاری کلاسهای خانم اکبری شهنی ریاضی کاربردی و آمارواحتمالات روز سه شنبه 96/2/19

عدم برگزاری کلاسهای خانم اکبری شهنی ریاضی کاربردی و آمارواحتمالات روز سه شنبه 96/2/19

برگزاری امتحان بخش عملی درس تربیت بدنی آقای بهرامیان در همان ساعت روز سه شنبه 96/2/19 می باشد

برگزاری امتحان بخش عملی درس تربیت بدنی آقای بهرامیان در همان ساعت روز سه شنبه 96/2/19 می باشد

عدم برگزاری کلاسهای خانم کریمی نمینی دروس مبانی ترسیم فنی و طراحی روز یکشنبه96/2/17

عدم برگزاری کلاسهای خانم کریمی نمینی دروس مبانی ترسیم فنی و طراحی روز یکشنبه96/2/17

عدم تشکیل کلاسهای اساتید خانم اکبری شهنی ریاضی عمومی خانم دهنوی ئیلاق طراحی فنی ساختمان و آقای امینلویی دروس حسابداری صنعتی 2 در روز دوشنبه 96/2/18

عدم تشکیل کلاسهای اساتید خانم اکبری شهنی ریاضی عمومی خانم دهنوی ئیلاق طراحی فنی ساختمان و آقای امینلویی دروس حسابداری صنعتی 2و 1در روز دوشنبه 96/2/18
کل صفحات: 125