تماس با ما

سخنان ارزشمند:

آدرس بر روی نقشه:

نشانی : تهرانسر، بلوار گلها، بلوار یاس، خیابان فجر، ضلع شمالی بوستان فجر

کد پستی : 1381148143

شماره تماس های مستقیم و داخلی آموزشکده سما تهرانسر

تلفن های گویا : 44516234 ، 44516189 ، 44516224 

شماره فکس آموزشکده: 44515928
 

ردیف سمت داخلی  اسامی پرسنل
1 ریاست دانشکده   آقای علی وفاپور
2 مسئول دفتر ریاست و مسئول ارتباط با صنعت 132 خانم ملک لو
3 فکس حوزه ریاست    
4 معاونت آموزشی پژوهشی 103 خانم  افتاده
5 مدیر فرهنگی    
6 کارشناس فرهنگی 102 خانم نخعی
7 مدیر دانشجویی 108 خانم جمشیدی
8 معاونت آموزشی و پژوهشی 103 خانم افتاده
9 کارشناس آموزش 109و 107 خانم ها رستگار - خانقاهی- حسینی
10 مدیر آموزش 105 خانم مهدیفر
11 مدیر پشتیبانی 118 آقای عبدی
12 رئیس امور مالی 113 آقای یزدی
13 کارشناس مالی  127 آقای شمسی
14 امور کلاس ها 117 آقای اسماعیلی
15 رییس امور عمومی 124 آقای حسنپور
16 مدیر پژوهش  103 خانم زمانی
17 کارشناس پژوهش 103 آقای جوادی
18 فکس اداری - مالی    
19 آبدارخانه 135 خانم فیروزی
20 رئیس امور اداری 124 آقای محسنی نژاد
21 کارگزینی 102 خانم فاروقی
22 کارشناس بایگانی 1۱0 خانم سلمان پور
23 رئیس امور عمومی  1۲4 آقای حسنپور
24 نگهبانی 101  
25      
26