تماس با ما

سخنان ارزشمند:

آدرس بر روی نقشه:

نشانی : تهرانسر، بلوار گلها، بلوار یاس، خیابان فجر، ضلع شمالی بوستان فجر

کد پستی : 1381148143

شماره تماس های مستقیم و داخلی آموزشکده سما تهرانسر

تلفن های گویا : 44516234 ، 44516189 ، 44516224 

شماره فکس آموزشکده: 44515928
 

ردیف سمت داخلی  اسامی پرسنل
1 ریاست دانشکده 100 آقای مهندس علی وفاپور
2 مسئول دفتر ریاست   44516246 خانم ملک لو - داخلی 132
3 مستقیم حوزه ریاست 44564462  
4 معاونت آموزشی پژوهشی 103 خانم  افتاده
5 مسئول سایت و ارتباط با صنعت 110 آقای جوادی
6 کارشناس فرهنگی 125 خانم نخعی
7 امور دانشجویی و مشمولین 106 خانم جمشیدی - آقای قاسمی
8 امتحانات 130 خانم حسینی
9 کارشناس آموزش 109و 107 خانم ها رستگار - سلمان پور
10 مدیر آموزش 105 آقای مهدی زاده
11 مدیر پشتیبانی 118 آقای عبدی
12 رئیس امور مالی 113 آقای یزدی
13 کارشناس مالی  112 و 127 آقای شمسی
14 امور کلاس ها 117 آقای اسماعیلی
15 رییس امور عمومی 124 آقای حسنپور
16 مدیر پژوهش  108 خانم ملک لو
17 کارشناس پژوهش 110 آقای جوادی
18 فکس اداری - مالی 44515928  
19 آبدارخانه 135 خانم فیروزی
20 رئیس امور اداری 124 آقای محسنی نژاد
21 کارگزینی اساتید 134 خانم فاروقی
22 کارشناس بایگانی و  کارشناس گروه کامپیوتر 110 خانم خانقاهی
23 انتظامات خواهران 114 خانم مقدم
24 نگهبانی 101 آقایان حسینی-کردلو-رجبی
25 کتابخانه 115 خانم زمانی
26 رییس حراست 131 آقای رمضانی