دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

اطلاعیه خیلی مهم- کانال جدید اطلاع رسانی آموزشکده

جلسه توجیهی درس کارآموزی خانم صاحبی

عدم تشکیل درس اصول سرپرستی مشخصه 177

عدم تشکیل کلاس آقای بهشتی

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی خانم اصغری

برگزاری جلسه توجیهی کارآموزی ( خانم ربیعی و رشیدالا سلام)

عدم تشکیل کلاس (تربیت بدنی 1و تنیس روی میز )آقای رییسی

عدم تشکیل کلاس خانم نظری فهندری

عدم تشکیل کلاس والیبال3 - تربیت بدنی 1 و آمادگی جسمانی ( پسران)و تربیت بدنی 1( دختران)

عدم تشکیل کلاس آقای میرشاهولد

عدم تشکیل کلاس آقای قزوینی

کل صفحات: 71