دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

برگزاری امتحان میانترم شرکتهای 2 ( خانم بحیرایی)

برگزاری کلاس جبرانی (گروه الکتروتکنیک آقای تیموری)

برگزاری امتحان بخش عملی مباحث ویژه ( خانم صلاح زاده گروه کامپیوتر)

برگزاری کلاسهای جبرانی ( آقای خرمشاهی گروه مکانیک خودرو)

آخرین مهلت تحویل پروژه مالی ( خانم یوسفی)

برگزاری امتحان بخش عملی درس کاربرد کامپیوتر2( خانم صدایی)

برگزاری کلاس جبرانی درس تکنولوژی سوخت رسانی 2( آقای لحمی)

قابل توجه دانشجویان درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2و3( مشخصه 71 و 73)

برگزاری کلاس جبرانی مبانی کامپیوتر( خانم جان محمدی)

برگزاری کلاس جبرانی مباحث ویژه خانم صلاح زاده ( دانشجویان پسر)

عدم تشکیل درس الگوریتم و فلوچارت ( خانم ربیعی)

کل صفحات: 68