دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

تحویل پروژه مالی خانم شیخی

آخرین مهلت تحویل کارآموزی آقای انتظاری

عدم تشکیل درس روشهای آماری ( خانم نصیری)

آخرین مهلت تحویل کارآموزی خانم عباسیان

آخرین مهلت تحویل کارآموزی خام اوجانی ( رشته معماری)

آخرین مهلت تحویل کارآموزی خانم عطا الهی

آخرین مهلت تحویل پروژه و کارآموزی آقای وفاپور

آخرین مهلت ارائه درس روستا(1) خانم سعادتی

آخرین مهلت تحویل پروژه ( آقای ویسی)

آخرین مهلت تحویل پروژه مالی و کارآموزی (خانم بحیرایی)

آخرین مهلت تحویل پروژه مالی ( خانم شاکر)

کل صفحات: 70