دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

برگزاری امتحان میانترم حسابداری صنعتی1 و اصول حسابداری2( آقای تاج الدین)

عدم تشکیل کلاسهای خانم فتح الهی

عدم تشکیل کلاسهای خانم خندان

عدم تشکیل کلاسهای خانم ارجمند

عدم تشکیل درس تکنولوژی انتقال قدرت2 مشخصه 389

امتحان میانترم حقوق تجارت آقای تعصبی

عدم تشکیل کلاسهای خانم صلاح زاده

عدم تشکیل کلاسهای خانم خاقانی اصل

عدم تشکیل کلاسهای آقای رضایی منش

برگزاری کلاس جبرانی خانم تنها ( سیستم عامل و کارگاه )

عدم تشکیل کلاسهای آقای احمدی

کل صفحات: 77