تربیت بدنی

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل کلاسهای خانم فتح الهی روز دوشنبه 95/12/16

عدم تشکیل کلاسهای خانم فتح الهی روز دوشنبه 95/12/16

عدم تشکیل کلیه دروس خانم قدیانلو درس تربیت بدنی1 روز یکشنبه 95/12/15

عدم تشکیل کلیه دروس خانم قدیانلو درس تربیت بدنی1 روز یکشنبه 95/12/15

عدم تشکیل کلاس خانم بیدگلی راد ژیمناستیک خواهران روز چهارشنبه 95/12/18

عدم تشکیل کلاس خانم بیدگلی راد ژیمناستیک خواهران روز چهارشنبه 95/12/18

کلاس های شنا در رور یکشنبه 95/12/14 و روز پنجشنبه 95/12/19 در سالن شهید شجاعی تشکیل نمی گردد

کلاس های شنا در رور یکشنبه 95/12/14 و روز پنجشنبه 95/12/19 در سالن شهید شجاعی تشکیل نمی گردد

قابل توجه دانشجویان محترم رشته تربیت بدنی سما تهرانسر

کلاس شنای بانوان شنبه ساعت 15 الی 16:30 و آقایان پنجشنبه ساعت 16:30 الی 18 در استخر شهید شجاعی واقع در بلوار گلها دایر می باشد.

قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی پسر بدلیل برگزاری مسابقات در سالن دریا کلاسها بصورت تئوری در دانشگاه سما روز جمعه مورخ 95/11/29 در دانشکده سما بر گزار می گردد

قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی پسر روز جمعه مورخ 95/11/29 بدلیل برگزاری مسابقات در سالن دریا کلاسها بصورت تئوری در دانشگاه سما بر گزار می گردد

قابل توجه دانشجویان تربیت بدنی که با استاد گودرزی کلاس دارند

کلاس جبرانی استاد گودرزی روز چهارشنبه مورخه 95/9/3

قابل توجه دانشجویان که با استاد سمیعی کلاس دارند

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استاد سمیعی روز شنبه مورخه 95/8/29

قابل توجه دانشجویان استاد فتح اللهی کلاس دارند

عدم تشکیل کلیه کلاسهاروز یکشنبه مورخه 2/8/95

قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی

فردا جمعه 95/07/23 کلاس والیبال پسران ساعت 8:45 برگزار میشود

قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی

فردا جمعه 95/07/23 کلاس فوتبال برگزار نمیگردد
کل صفحات: 3