تربیت بدنی

سخنان ارزشمند:

آدرس محل تشکیل کلاس ژیمناستیک دانشجویان رشته تربیت بدنی

ادامه مطلب

زمان شروع کلاس های"عملی" تربیت بدنی متعاقباً اعلام می گردد

زمان شروع کلاس های"عملی" تربیت بدنی متعاقباً اعلام می گردد

محل تشکیل کلاس های تربیت بدنی عمومی

قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی پسر بدلیل برگزاری مسابقات در سالن دریا کلاسها بصورت تئوری در دانشگاه سما روز جمعه مورخ 95/11/29 در دانشکده سما بر گزار می گردد

قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی پسر روز جمعه مورخ 95/11/29 بدلیل برگزاری مسابقات در سالن دریا کلاسها بصورت تئوری در دانشگاه سما بر گزار می گردد

قابل توجه دانشجویان تربیت بدنی که با استاد گودرزی کلاس دارند

کلاس جبرانی استاد گودرزی روز چهارشنبه مورخه 95/9/3

قابل توجه دانشجویان که با استاد سمیعی کلاس دارند

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استاد سمیعی روز شنبه مورخه 95/8/29

قابل توجه دانشجویان استاد فتح اللهی کلاس دارند

عدم تشکیل کلیه کلاسهاروز یکشنبه مورخه 2/8/95

قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی

فردا جمعه 95/07/23 کلاس والیبال پسران ساعت 8:45 برگزار میشود

قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی

فردا جمعه 95/07/23 کلاس فوتبال برگزار نمیگردد

قابل توجه دانشجویان پسران رشته تربیت بدنی

کلاس شنا (3)روز سه شنبه ساعت 8الی 9/30اانتقال یافت

((قابل توجه کلیه دانشجویان رشته تربیت بدنی دختر و پسر))

تاریخ شروع کلاسهای عملی این رشته متعاقباً اعلام می شود.
کل صفحات: 2