الکتروتکنیک - برق صنعتی

سخنان ارزشمند:

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی ( رشته الکتروتکنیک-برق صنعتی)

ادامه مطلب

کلاسهای استاد روزبه کمالی روز شنبه مورخ 95/11/23 تشکیل نمی گرد

کلاسهای استاد روزبه کمالی روز شنبه مورخ 95/11/23 تشکیل نمی گردد

جزوه درس روشنایی فنی آقای دکتر زعفرانی

قابل توجه دانشجویان که با استاد محمد مقدس کلاس دارند

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی با استاد محمد مقدس روز پنجشنبه مورخه 95/9/4

عدم تشکیل کلاس استاد اصلی زاده،روز پنجشنبه 95/07/15

چارت الکتروتکنیک