الکتروتکنیک - برق صنعتی

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل کلاس آقای ویسی

عدم تشکیل کلاسهای خانم علیزاده

عدم تشکیل کلاسهای خانم علیزاده

عدم تشکیل درس اصول سرپرستی مشخصه 177

عدم تشکیل کلاس آقای دهقانی نیا

قابل توجه دانشجویان رشته الکتروتکنیک( برق صنعتی)

آخرین مهلت تحویل پروژه ( آقای ویسی)

برگزاری کلاسهای جبرانی (خانم علیزاده)

برگزاری کلاس جبرانی (گروه الکتروتکنیک آقای تیموری)

برگزاری کلاسهای جبرانی آقای ویسی ( گروه الکتروتکنیک برق صنعتی)

برگزاری کلاس جبرانی آقای البرجی

کل صفحات: 2