مکانیک خودرو

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل کلاس آقای بهشتی

عدم تشکیل کلاس آقای میرشاهولد

عدم تشکیل کلاس آقای قزوینی

عدم تشکیل کلاس آقای قزوینی( کارگاه سوخت رسانی)

برگزاری کلاسهای جبرانی ( آقای خرمشاهی گروه مکانیک خودرو)

برگزاری کلاس جبرانی درس تکنولوژی سوخت رسانی 2( آقای لحمی)

عدم تشکیل کلاسهای آقای خرمشاهی

عدم تشکیل کلاس کارگاه انتقال قدرت معمولی2 (اقای سیان پناه)

عدم تشکیل کلاس کارگاه سوخت رسانی آقای جواهری

قابل توجه دانشجویان که با استاد وفادار کلاس دارند

کلیه کلاسها استاد وفادار روز پنجشنبه مورخه95/8/27تشکیل نمی شود

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استاد میرشاهولد

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استاد میرشاهولد روز 3شنبه مورخ95/8/18
کل صفحات: 2