مکانیک خودرو

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل درس تکنولوژی انتقال قدرت2 مشخصه 389

عدم تشکیل کلاسهای آقای لحمی

عدم تشکیل کلاس آقای بهشتی

عدم تشکیل کلاس آقای میرشاهولد

عدم تشکیل کلاس آقای قزوینی

عدم تشکیل کلاس آقای قزوینی( کارگاه سوخت رسانی)

برگزاری کلاسهای جبرانی ( آقای خرمشاهی گروه مکانیک خودرو)

برگزاری کلاس جبرانی درس تکنولوژی سوخت رسانی 2( آقای لحمی)

عدم تشکیل کلاسهای آقای خرمشاهی

عدم تشکیل کلاس کارگاه انتقال قدرت معمولی2 (اقای سیان پناه)

عدم تشکیل کلاس کارگاه سوخت رسانی آقای جواهری

کل صفحات: 2