امور کلاس ها

سخنان ارزشمند:

عدم برگزاری تمامی کلاسهای آقای افقی روز دوشنبه 96/2/4

عدم برگزاری تمامی کلاسهای آقای افقی روز دوشنبه 96/2/4

عدم تشکیل درس مباحث ویژه آقای عبادی روز دوشنبه 96/01/28

عدم تشکیل درس مباحث ویژه آقای عبادی روز دوشنبه 96/01/28

تمامی کلاسهلی خانم زمانی پنجشنبه 96/1/24 تشکیل نمی گردد

تمامی کلاسهلی خانم زمانی پنجشنبه 96/1/24 تشکیل نمی گردد

عدم برگزاری کلاس آقای رنجبری روز پنجشنبه 96/01/24

عدم برگزاری کلاس آقای رنجبری روز پنجشنبه 96/01/24

عدم برگزاری دروس خانم زمانی روز پنجشنبه 96/1/17

عدم برگزاری دروس خانم زمانی روز پنجشنبه 96/1/17

برگزاری امتحان میان ترم درس ریاضی کاربردی خانم اکبری شهنی

برگزاری امتحان میان ترم درس ریاضی کاربردی ( فصل اول ) خانم اکبری شهنی روز سه شنبه مورخ 96/01/29 ساعت 13:30 می باشد

عدم تشکیل کلاس خانم ناصر

عدم تشکیل کلاس خانم ناصر درس ساختمان داده ها روز دوشنبه 95/12/16

عدم تشکیل کلاس خانم سلامی

عدم تشکیل کلاسهای خانم سلامی روز دوشنبه 95/12/16 ضمنا جلسه جبرانی آنها متعاقبا اعلام میگردد.

جلسه توجیهی درس پروژه خانم افتاده بالانی روز دوشنبه 95/12/16 ساعت 12:15 در مکان آمفی تائتر دانشکده برگزار می گردد

جلسه توجیهی درس پروژه خانم افتاده بالانی روز دوشنبه 95/12/16 ساعت 12:15 در مکان آمفی تائتر دانشکده برگزار می گردد

عدم تشکیل کلاس اقای ذوقی رودسری دروس پایگاه داده ها و آز پایگاه دادها روز شنبه 95/12/07

عدم تشکیل کلاس اقای ذوقی رودسری دروس پایگاه داده ها و آز پایگاه دادها روز شنبه 95/12/07

عدم تشکیل کلاس های استاد مهدی حسنخانی در روز چهارشنبه 4 اسفند ماه

دانشجویان گرامی رشته کامپیوتر، ضمن عرض پوزش، کلاس های آقای مهدی حسنخانی در روز چهارشنبه مورخ 4 اسفند ماه برگزار نمی گردد و زمان برگزاری جلسه جبرانی آن اعلام خواهد شد.
کل صفحات: 13