امور کلاس ها

سخنان ارزشمند:

برگزاری جلسه توجیهی درس پروژه خانم منصوری ایجدانکی

برگزاری جلسه توجیهی درس پروژه خانم منصوری ایجدانکی روز شنبه 96/12/19 ساعت 10:30 درسایت D می باشد

جلسه توجیهی درس کارآموزی و پروژه خانم الهام ربیعی

جلسه توجیهی درس کارآموزی و پروژه خانم الهام ربیعی روز دوشنبه 96/12/14ساعت 12:30در سایت C می باشد

برگزاری کلاس جبرانی درس مبانی الکترونیک اقای افقی روز دوشنبه 12:30 الی 14 مورخ 96/2/11

برگزاری کلاس جبرانی درس مبانی الکترونیک اقای افقی روز دوشنبه 12:30 الی 14 مورخ 96/2/11

قابل توجه دانشجو یان که با استادوجیهه منصوری کلاس دارند

کلاس جبرانی سیستم عامل از ساعت 10الی 11:30و درس کارگاه سیتم عامل 11:30الی 13:30

کلاس خانم پازوکی روز چهارشنبه 96/2/6 عصر درس برنامه سازی پیشرفته 2 مشخصه 229 تشکیل نمی گردد

کلاس خانم پازوکی روز چهارشنبه 96/2/6 فقط عصر درس برنامه سازی پیشرفته 2 مشخصه 229 تشکیل نمی گردد

عدم برگزاری کلاسهای درس آقای محمد سوری روز دوشنبه 96/2/4

عدم برگزاری کلاسهای درس آقای محمد سوری روز دوشنبه 96/2/4

عدم برگزاری تمامی کلاسهای آقای افقی روز دوشنبه 96/2/4

عدم برگزاری تمامی کلاسهای آقای افقی روز دوشنبه 96/2/4

عدم تشکیل درس مباحث ویژه آقای عبادی روز دوشنبه 96/01/28

عدم تشکیل درس مباحث ویژه آقای عبادی روز دوشنبه 96/01/28

تمامی کلاسهلی خانم زمانی پنجشنبه 96/1/24 تشکیل نمی گردد

تمامی کلاسهلی خانم زمانی پنجشنبه 96/1/24 تشکیل نمی گردد

عدم برگزاری کلاس آقای رنجبری روز پنجشنبه 96/01/24

عدم برگزاری کلاس آقای رنجبری روز پنجشنبه 96/01/24

عدم برگزاری دروس خانم زمانی روز پنجشنبه 96/1/17

عدم برگزاری دروس خانم زمانی روز پنجشنبه 96/1/17
کل صفحات: 14