امور کلاس ها

سخنان ارزشمند:

آخرین مهلت تحویل کاراموزی و پروژه خانم افتاده روز یکشنبه 96/10/24 ساعت 10 صبح می باشد

آخرین مهلت تحویل کاراموزی و پروژه خانم افتاده روز یکشنبه 96/10/24 ساعت 10 صبح می باشد

آخرین مهلت تحویل پروژه خانم ناصر روز شنبه 96/10/23 ساعت 10 صبح می باشد

آخرین مهلت تحویل پروژه خانم ناصر روز شنبه 96/10/23 ساعت 10 صبح می باشد

آخرین روز تحویل پروژه خانم ناصر 96/10/23

آخرین روز تحویل پروژه خانم ناصر 96/10/23 ساعت 13 الی 14

برگزاری کلاس جبرانی درس مبانی الکترونیک اقای افقی روز دوشنبه 12:30 الی 14 مورخ 96/2/11

برگزاری کلاس جبرانی درس مبانی الکترونیک اقای افقی روز دوشنبه 12:30 الی 14 مورخ 96/2/11

قابل توجه دانشجو یان که با استادوجیهه منصوری کلاس دارند

کلاس جبرانی سیستم عامل از ساعت 10الی 11:30و درس کارگاه سیتم عامل 11:30الی 13:30

کلاس خانم پازوکی روز چهارشنبه 96/2/6 عصر درس برنامه سازی پیشرفته 2 مشخصه 229 تشکیل نمی گردد

کلاس خانم پازوکی روز چهارشنبه 96/2/6 فقط عصر درس برنامه سازی پیشرفته 2 مشخصه 229 تشکیل نمی گردد

عدم برگزاری کلاسهای درس آقای محمد سوری روز دوشنبه 96/2/4

عدم برگزاری کلاسهای درس آقای محمد سوری روز دوشنبه 96/2/4

عدم برگزاری تمامی کلاسهای آقای افقی روز دوشنبه 96/2/4

عدم برگزاری تمامی کلاسهای آقای افقی روز دوشنبه 96/2/4

عدم تشکیل درس مباحث ویژه آقای عبادی روز دوشنبه 96/01/28

عدم تشکیل درس مباحث ویژه آقای عبادی روز دوشنبه 96/01/28

تمامی کلاسهلی خانم زمانی پنجشنبه 96/1/24 تشکیل نمی گردد

تمامی کلاسهلی خانم زمانی پنجشنبه 96/1/24 تشکیل نمی گردد

عدم برگزاری کلاس آقای رنجبری روز پنجشنبه 96/01/24

عدم برگزاری کلاس آقای رنجبری روز پنجشنبه 96/01/24
کل صفحات: 14