امور کلاس ها

سخنان ارزشمند:

قابل توجه دانشجویانی که درس کارآموزی و پروژه در ترم تابستان با خانم افتاده اخذ نموده اند میرساند روز چهارشنبه 96/4/28راس ساعت 12 در دانشکده حضور داشته باشند

قابل توجه دانشجویانی که درس کارآموزی و پروژه در ترم تابستان با خانم افتاده اخذ نموده اند میرساند روز چهارشنبه 96/4/28 راس ساعت 12 در دانشکده حضور داشته باشند

جلسه توجیهی درس پروژه در تابستان 95-94 با استادآقای جواهریان روز چهارشنبه 96/4/28 راس ساعت 12 برگزار می گردد

جلسه توجیهی درس پروژه در تابستان 95-94 با استادآقای جواهریان روز چهارشنبه 96/4/28 راس ساعت 12 برگزار می گردد

آخرین مهلت تحویل کارآموزی و پروژه دانشجویانی که با استادخانم افتاده دارندروز شنبه 96/04/24 از ساعت 11 الی 13 می باشد

آخرین مهلت تحویل کارآموزی و پروژه دانشجویانی که با استادخانم افتاده دارندروز شنبه 96/04/24 از ساعت 11 الی 13 می باشد

امتحان کارگاه سخت افزار خانم شرفی روز سه شنبه 96/3/8 کنسل گردیده و نمره قبلی منظور می گردد

امتحان کارگاه سخت افزار خانم شرفی روز سه شنبه 96/3/8 کنسل گردیده و نمره قبلی منظور می گردد

برگزاری کلاس جبرانی درس پیشرفته 1 خانم ربیعی روز جمعه 96/3/5 ساعت 8:30 می باشد

برگزاری کلاس جبرانی درس پیشرفته 1 خانم ربیعی روز جمعه 96/3/5 ساعت 8:30 می باشد

برگزاری کلاس جبرانی درس ساختمان داده ها خانم ناصر روز سه شنبه 96/3/2 ساعت 8

برگزاری کلاس جبرانی درس ساختمان داده ها خانم ناصر روز سه شنبه 96/3/2 ساعت 8

برگزاری امتحان ازمایشگاه پایگاه دادها آقای غلامحسین عبادی روز چهارشنبه 96/3/3 ساعت 17 می باشد

برگزاری امتحان ازمایشگاه پایگاه دادها آقای غلامحسین عبادی روز چهارشنبه 96/3/3 ساعت 17 می باشد

قابل توجه دانشجویانی که باخانم ساحل سلامی درس مبانی اینترنت دارند امتحان پایانترم روز دوشنبه 96/03/01در دو نوبت صبح وظهر برگزار می گردد و عدم حضور در جلسه امتحان به منزله حذف درس می باشد

قابل توجه دانشجویانی که باخانم ساحل سلامی درس مبانی اینترنت دارند امتحان پایانترم روز دوشنبه 96/03/01در دو نوبت صبح وظهر برگزار می گردد و عدم حضور در جلسه امتحان به منزله حذف درس می باشد

برگزاری جلسه جبرانی درس ذخیره وبازیابی اطلاعات خانم شرفی روز سه شنبه 96/2/26 ساعت 15 الی 16:30 می باشد

برگزاری جلسه جبرانی درس ذخیره وبازیابی اطلاعات خانم شرفی روز سه شنبه 96/2/26 ساعت 15 الی 16:30 می باشد

برگزاری کلاس جبرانی خانم افتاده درس زبان فنی (پسران) روز یکشنبه 96/2/24 ساعت 11:30 الی 13

برگزاری کلاس جبرانی خانم افتاده درس زبان فنی (پسران) روز یکشنبه 96/2/24 ساعت 11:30 الی 13

قابل توجه دانشجویان با استاد کاظم فرجامی نژادکلاس دارند

کلیه کلاسهای استاد فرجامی نژاد روز پنجشنبه مورخ 96/2/21بر گزار نمی شود
کل صفحات: 15