امور کلاس ها

سخنان ارزشمند:

برگزاری کلاس جبرانی درس پیشرفته 1 خانم ربیعی روز جمعه 96/3/5 ساعت 8:30 می باشد

برگزاری کلاس جبرانی درس پیشرفته 1 خانم ربیعی روز جمعه 96/3/5 ساعت 8:30 می باشد

برگزاری کلاس جبرانی درس ساختمان داده ها خانم ناصر روز سه شنبه 96/3/2 ساعت 8

برگزاری کلاس جبرانی درس ساختمان داده ها خانم ناصر روز سه شنبه 96/3/2 ساعت 8

برگزاری امتحان ازمایشگاه پایگاه دادها آقای غلامحسین عبادی روز چهارشنبه 96/3/3 ساعت 17 می باشد

برگزاری امتحان ازمایشگاه پایگاه دادها آقای غلامحسین عبادی روز چهارشنبه 96/3/3 ساعت 17 می باشد

قابل توجه دانشجویانی که باخانم ساحل سلامی درس مبانی اینترنت دارند امتحان پایانترم روز دوشنبه 96/03/01در دو نوبت صبح وظهر برگزار می گردد و عدم حضور در جلسه امتحان به منزله حذف درس می باشد

قابل توجه دانشجویانی که باخانم ساحل سلامی درس مبانی اینترنت دارند امتحان پایانترم روز دوشنبه 96/03/01در دو نوبت صبح وظهر برگزار می گردد و عدم حضور در جلسه امتحان به منزله حذف درس می باشد

برگزاری جلسه جبرانی درس ذخیره وبازیابی اطلاعات خانم شرفی روز سه شنبه 96/2/26 ساعت 15 الی 16:30 می باشد

برگزاری جلسه جبرانی درس ذخیره وبازیابی اطلاعات خانم شرفی روز سه شنبه 96/2/26 ساعت 15 الی 16:30 می باشد

برگزاری کلاس جبرانی خانم افتاده درس زبان فنی (پسران) روز یکشنبه 96/2/24 ساعت 11:30 الی 13

برگزاری کلاس جبرانی خانم افتاده درس زبان فنی (پسران) روز یکشنبه 96/2/24 ساعت 11:30 الی 13

قابل توجه دانشجویان با استاد کاظم فرجامی نژادکلاس دارند

کلیه کلاسهای استاد فرجامی نژاد روز پنجشنبه مورخ 96/2/21بر گزار نمی شود

عدم برگزاری کلاس خانم مبانی اینترنت و ساختمان دادها خانم زمانی روز پنجشنبه 96/2/21 تشکیل نمی گردد.


عدم برگزاری کلاس خانم مبانی اینترنت و ساختمان دادها خانم زمانی روز پنجشنبه 96/2/21 تشکیل نمی گردد.

عدم برگزاری تمامی کلاسهای آقای ذوقی روز شنبه 96/2/16

عدم برگزاری تمامی کلاسهای آقای ذوقی روز شنبه 96/2/16

کلاس جبرانی خانم تیموری درس برنامه نویسی مبتنی بر وب روز جمعه 96/2/15 ساعت 8:30 ودرس مباحث ویژه ساعت 10:30 برگزار می گردد

کلاس جبرانی خانم تیموری درس برنامه نویسی مبتنی بر وب روز جمعه 96/2/15 ساعت 8:30 ودرس مباحث ویژه ساعت 10:30 برگزار می گردد

برگزاری کلاس جبرانی درس مبانی الکترونیک اقای افقی روز دوشنبه 12:30 الی 14 مورخ 96/2/11

برگزاری کلاس جبرانی درس مبانی الکترونیک اقای افقی روز دوشنبه 12:30 الی 14 مورخ 96/2/11
کل صفحات: 15