کامپیوتر

سخنان ارزشمند:

برگزاری کلاس جبرانی درس آزمایشگاه پایگاه دادها خانم جان محمدی

ادامه مطلب

عدم تشکیل درس آزمایشگاه نرم افزار گرافیکی خانم کاتوزیان

ادامه مطلب

برگزاری امتحان میان ترم ذخیره وبازیابی خانم زاغری

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای خانم جان محمدی

ادامه مطلب

برگزاری جلسه توجیهی پروژه خانم صلاح زاده

ادامه مطلب

برگزاری کلاس جبرانی خانم جان محمدی

ادامه مطلب

برگزاری جلسه توجیهی درس پروژه خانم زاغری

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی و پروژه خانم کاتوزیان

چارت دروس رشته کامپیوتر

چارت دروس رشته کامپیوتر

عدم تشکیل کلاس برنامه سازی پیشرفته 1 خانم ربیعی

عدم تشکیل کلاس برنامه سازی پیشرفته 1 فقط بامشخصه 228خانم ربیعی روز پنجشنبه مورخ 95/11/28

کلاسهای خانم سلامی روز دوشنبه 95/11/25 تشکیل نمی گرد دو جلسه جبرانی آنها متعاقبا اعلام میگردد.

کلاسهای خانم سلامی روز دوشنبه 95/11/25 تشکیل نمی گرد دو جلسه جبرانی آنها متعاقبا اعلام میگردد.
کل صفحات: 17