کامپیوتر

سخنان ارزشمند:

برگزاری جلسه توجیهی کارآموزی ( خانم ربیعی و رشیدالا سلام)

عدم تشکیل کلاس خانم نظری فهندری

قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر

برگزاری کلاس جبرانی درس برنامه سازی پیشرفته2( خانم میری)

آزمون عملی دروس مبانی اینترنت- مباحث ویژه و فتوشاب ( خانم صلاح زاده)

عدم تشکیل کلاسهای (آقای ذوقی رودسری)

برگزاری امتحان عملی درس سخت افزار (آقای سیدمرتضایی)

برگزاری امتحان بخش عملی مباحث ویژه ( خانم صلاح زاده گروه کامپیوتر)

برگزاری کلاس جبرانی مبانی کامپیوتر( خانم جان محمدی)

برگزاری کلاس جبرانی مباحث ویژه خانم صلاح زاده ( دانشجویان پسر)

عدم تشکیل درس الگوریتم و فلوچارت ( خانم ربیعی)

کل صفحات: 17