کامپیوتر

سخنان ارزشمند:

برگزاری جلسه توجیهی پروژه و امتحان میانترم درس ذخیره و بازیابی( خانم زاغری)

عدم تشکیل کلاسهای خانم آموتسر

عدم تشکیل کلاسهای خانم جانمحمدی رشته کامپیوتر

عدم تشکیل درس برنامه سازی پیشرفته 1 خانم متدین

عدم تشکیل درس الگوریتم و فلوچارت و کارگاه سیستم عامل 2 ( خانم متدین)

عدم تشکیل کلاسهای خانم دامغانی

آخرین مهلت تحویل کارآموزی و پروژه استاد سرکار خانم افتاده

برگزاری امتحان بخش عملی دروس ( مباحث ویژه- برنامه نویسی پیشرفته2- مبانی اینترنت وکارگاه سیستم عامل ) خانم صلاح زاده

عدم تشکیل درس زبان فنی خانم افتاده

برگزاری کلاس جبرانی خانم جان محمدی

برگزاری کلاسهای جبرانی خانم صلاح زاده

کل صفحات: 16