کامپیوتر

سخنان ارزشمند:

چارت دروس رشته کامپیوتر

چارت دروس رشته کامپیوتر

عدم تشکیل کلاس برنامه سازی پیشرفته 1 خانم ربیعی

عدم تشکیل کلاس برنامه سازی پیشرفته 1 فقط بامشخصه 228خانم ربیعی روز پنجشنبه مورخ 95/11/28

کلاسهای خانم سلامی روز دوشنبه 95/11/25 تشکیل نمی گرد دو جلسه جبرانی آنها متعاقبا اعلام میگردد.

کلاسهای خانم سلامی روز دوشنبه 95/11/25 تشکیل نمی گرد دو جلسه جبرانی آنها متعاقبا اعلام میگردد.

کلاسهای خانم صبائی روز شنبه 95/11/23تشکیل نمی گردد

کلاسهای خانم صبائی روز شنبه 95/11/23تشکیل نمی گردد و جلسه جبرانی آنها متعاقبا اعلام می گردد.

کلاسهای استاد صالح صدق پور در روزهای یکشنبه95/11/24و سه شنبه 95/11/26 تشکیل نمی گردد. وجلسه جبرانی آنها متعاقبا اعلام می گردد.

کلاسهای استاد صالح صدق پور در روزهای یکشنبه95/11/24و سه شنبه 95/11/26 تشکیل نمی گردد. وجلسه جبرانی آنها متعاقبا اعلام می گردد.

کلاسهای روز شنبه مورخ 95/11/23 خانم سرکشیکی تشکیل نمی گرد د و جلسه جبرانی آنها متعاقبا اعلام می گردد.

کلاسهای روز شنبه مورخ 95/11/23 خانم سرکشیکی تشکیل نمی گرد د و جلسه جبرانی آنها متعاقبا اعلام می گردد

عدم تشکیل تمامی کلاسهای خانم شریی در روز یکشنبه 17 و سه شنبه 19 بهمن ماه

عدم تشکیل تمامی کلاسهای خانم شرفی در روز یکشنبه 17 و سه شنبه 19 بهمن ماه

قابل توجه دانشجویان با استاد افسانه شرفی کلاس دارند

امتحان کتبی شکبه محلی روزپنجشنبه مورخه 95/10/30

قابل توجه دانشجویان با استاد عابدینیان کلاس دارند

کلاس جبرانی استاد عابدینیان روز جمعه مورخه 95/10/3 برگزار نمی شود

قابل توجه دانشجویان که با استاد علی عابدینیان کلاس دارند

کلاس جبرانی برای درس شیوه ودرس نرم افزار روز جمعه مورخه 95/10/3

قابل توجه دانشجویان که با استادعلیرضا موسوی کلاس دارند

کلیه کلاسها ی استاد موسوی روز دوشنبه مورخه 95/9/29برگزار نمی شود
کل صفحات: 14