کامپیوتر

سخنان ارزشمند:

برگزاری کلاسهای جبرانی خانم صلاح زاده

عدم تشکیل کلاسهای خانم کاتوزیان

عدم تشکیل کلاسهای اقای بابک البرجی

برگزاری کلاس جبرانی درس آزمایشگاه پایگاه دادها خانم جان محمدی

ادامه مطلب

عدم تشکیل درس آزمایشگاه نرم افزار گرافیکی خانم کاتوزیان

ادامه مطلب

برگزاری امتحان میان ترم ذخیره وبازیابی خانم زاغری

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای خانم جان محمدی

ادامه مطلب

برگزاری جلسه توجیهی پروژه خانم صلاح زاده

ادامه مطلب

برگزاری کلاس جبرانی خانم جان محمدی

ادامه مطلب

برگزاری جلسه توجیهی درس پروژه خانم زاغری

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی و پروژه خانم کاتوزیان

کل صفحات: 15