رشته های تحصیلی

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل کلاسهای آقای عابدجوی و آقای حیاتی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای آقایان احسان زاده و سیان پناه

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای خانم یوسفی

ادامه مطلب

برگزاری جلسه جبرانی خانم عسکری

عدم تشکیل کلیه کلاسهای آقای جعفری آبش لو

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای خانم شبنم هاشم پور( درس تربیت بدنی1)

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای خانم یوسفی

ادامه مطلب

برگزاری جلسه توجیهی پروژه خانم صلاح زاده

ادامه مطلب

برگزاری کلاس جبرانی خانم جان محمدی

ادامه مطلب

برگزاری کلاس جبرانی آقای رضازاده

ادامه مطلب
کل صفحات: 79