رشته های تحصیلی

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل کلاسهای آقای پوراسد ینگجه

عدم تشکیل کلاسهای آقای ویسی

عدم تشکیل کلاسهای خانم کاتوزیان

عدم تشکیل کلاس کارگاه سوخت رسانی آقای جواهری

عدم تشکیل کلاسهای آقای خاکسار

ادامه مطلب

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی آقای مریدسادات

برگزاری کلاس جبرانی کاربرد رایانه درتربیت بدنی آقای برزگر

ادامه مطلب

عدم تشکیل درس حسابداری صنعتی2 مشخصه 500

عدم تشکیل کلاسهای آقای واعظی

عدم تشکیل کلاسهای خانم ذبیح زاده

عدم تشکیل کلاسهای آقای معتمدیان

ادامه مطلب
کل صفحات: 82