رشته های تحصیلی

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل کلاسهای خانم خندان

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس آقای سیدعلی

ادامه مطلب

برگزاری امتحان میان ترم ذخیره وبازیابی خانم زاغری

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای خانم مریم رحمتی (رشته تربیت بدنی)

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای خانم جان محمدی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلیه کلاسهای خانم فتح الهی

عدم تشکیل کلاسهای حسابداری مالی آقای رحمانی

عدم تشکیل کلاسهای خانم حدادزاده

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای خانم کاظمی راد

ادامه مطلب

عدم تشکیل درس ریاضی پیش خانم بغدادچی مشخصه 415

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای روز پنجشنبه آقایان عابدجوی و حیاتی

کل صفحات: 79