رشته های تحصیلی

سخنان ارزشمند:

قابل توجه دانشجویان رشته معماری ( تحویل پروژه آقای مهندس وفاپور)

عدم تشکیل کلاسهای خانم برزگر

عدم تشکیل کلاس آقای عباسی برجی

برگزاری امتحان بخش عملی دروس ( مباحث ویژه- برنامه نویسی پیشرفته2- مبانی اینترنت وکارگاه سیستم عامل ) خانم صلاح زاده

برگزاری کلاس جبرانی اصول حسابداری ( خانم عسکراویی)

برگزاری امتحان پایانترم بخش عملی کاربرد کامپیوتر در حسابداری آقای سعید مسکینی

تحویل پروژه مالی آقای رضائی منش

برگزاری کلاس جبرانی هندسه ترسیمی ( خانم اوجانی)

برگزاری امتحان عملی پایانترم درس کاربرد کامپیوتر3 ( خانم صدایی )

عدم تشکیل درس زبان فنی خانم افتاده

برگزاری کلاس جبرانی خانم جان محمدی

کل صفحات: 82