رشته های تحصیلی

سخنان ارزشمند:

برگزاری جلسه توجیهی پروژه و امتحان میانترم درس ذخیره و بازیابی( خانم زاغری)

عدم تشکیل کلاسهای (خانم فیروز)

عدم تشکیل درس الگوریتم و فلوچارت و کارگاه سیستم عامل 2 ( خانم متدین)

عدم تشکیل کلاسهای آقای احسان زاده

اطلاعیه مهم گروه حسابداری

عدم تشکیل کلاسهای خانم دامغانی

برگزاری جلسه توجیهی کارآموزی آقای میرزاجانی و درس پروژه آقای ذوقی رودسری

عدم تشکیل کلاس تنیس روی میز2 ( خانم یگانه فر)

آخرین مهلت تحویل کارآموزی و پروژه استاد سرکار خانم افتاده

برگزاری کلاس پروژه مالی (آقای مسکینی)

جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود (2-98-97 )

کل صفحات: 82