رشته های تحصیلی

سخنان ارزشمند:

برگزاری کلاس جبرانی درس تکنولوژی سوخت رسانی 2( آقای لحمی)

قابل توجه دانشجویان درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2و3( مشخصه 71 و 73)

برگزاری کلاس جبرانی مبانی کامپیوتر( خانم جان محمدی)

برگزاری کلاس جبرانی مباحث ویژه خانم صلاح زاده ( دانشجویان پسر)

عدم تشکیل درس الگوریتم و فلوچارت ( خانم ربیعی)

عدم تشکیل اصول سرپرستی در تربیت بدنی( خانم رحمانی)

برگزاری کلاس جبرانی حسابداری مالی (آقای نجدی)

عدم تشکیل کلاسهای ( آقای ذوقی رودسری)

عدم تشکیل کلاسهای آقای خرمشاهی

برگزاری کلاسهای تربیت بدنی در مجموعه ورزشی یاس به شرح ذیل....

عدم تشکیل کلاسهای آقای رضایی منش

کل صفحات: 82