رشته های تحصیلی

سخنان ارزشمند:

برگزاری کلاس جبرانی ترسیم فنی ( آقای عطایی نائینی)

آخرین مهلت تحویل پروژه مالی (آقای سعید مسکینی)

برگزاری کلاس جبرانی درس کارآفرینی و پروژه (خانم عباسیان دهکردی)

برگزاری امتحان میانترم شرکتهای 2 ( خانم بحیرایی)

عدم تشکیل کلاسهای آقای دامغانی

برگزاری کلاس جبرانی (گروه الکتروتکنیک آقای تیموری)

برگزاری امتحان بخش عملی مباحث ویژه ( خانم صلاح زاده گروه کامپیوتر)

برگزاری کلاسهای جبرانی ( آقای خرمشاهی گروه مکانیک خودرو)

آخرین مهلت تحویل پروژه مالی ( خانم یوسفی)

برگزاری امتحان بخش عملی درس کاربرد کامپیوتر2( خانم صدایی)

برگزاری کلاس جبرانی ( خانم مرتضایی و خانم نوری)

کل صفحات: 82