رشته های تحصیلی

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل کلاسهای اقای بابک البرجی

برگزاری کلاس جبرانی ریاضی پیش دانشگاهی خانم آب شناس

ادامه مطلب

برگزاری کلاس جبرانی درس آزمایشگاه پایگاه دادها خانم جان محمدی

ادامه مطلب

برگزاری امتحان میانترم مبانی کامپیوتر خانم جان محمدی

ادامه مطلب

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی آقای نجدی

ادامه مطلب

برگزاری کلاس جبرانی خانم عباسیان دهکردی

ادامه مطلب

برگزاری جلسه توجیهی درس پروژه مالی آقای مسکینی

ادامه مطلب

برگزاری جلسه جبرانی دروس آقای میر صادقی

ادامه مطلب

برگزاری کلاس جبرانی ریاضی پیش خانم آب شناس

ادامه مطلب

عدم تشکیل درس آزمایشگاه نرم افزار گرافیکی خانم کاتوزیان

ادامه مطلب

برگزاری جلسه جبرانی درس اصول حسابداری و توجیهی درس کارآموزی خانم صدرائی

ادامه مطلب
کل صفحات: 82