رشته های تحصیلی

سخنان ارزشمند:

آخرین مهلت تحویل کارآموزی خانم سمیه امیر خانی

آخرین مهلت تحویل کارآموزی خانم سمیه امیر خانی روز شنبه 96/10/30 ساعت 8:30 الی 9:30

اخرین مهلت تحویل کارآموزی خانم ریحانه اصغری

اخرین مهلت تحویل کارآموزی خانم ریحانه اصغری روز شنبه شنبه 96/11/14 ساعت 13 می باشد

آخرین فرصت مراجعه دانشجویانی که درس کارآموزی با خانم ریحانه اصغری

آخرین فرصت مراجعه دانشجویانی که درس کارآموزی با خانم ریحانه اصغری دارند شنبه 96/10/23 ساعت 13 می باشد

آخرین مهلت تحویل کاراموزی و پروژه خانم افتاده روز یکشنبه 96/10/24 ساعت 10 صبح می باشد

آخرین مهلت تحویل کاراموزی و پروژه خانم افتاده روز یکشنبه 96/10/24 ساعت 10 صبح می باشد

آخرین مهلت تحویل پروژه خانم ناصر روز شنبه 96/10/23 ساعت 10 صبح می باشد

آخرین مهلت تحویل پروژه خانم ناصر روز شنبه 96/10/23 ساعت 10 صبح می باشد

آخرین مهلت تحویل کارآموزی آقای بختیاری روز دوشنبه 96/10/25 ساعت 8 الی 10 می باشد.

آخرین مهلت تحویل کارآموزی آقای بختیاری روز دوشنبه 96/10/25 ساعت 8 الی 10 می باشد.

آخرین روز تحویل پروژه خانم ناصر 96/10/23

آخرین روز تحویل پروژه خانم ناصر 96/10/23 ساعت 13 الی 14

دانشجویان شرکت کننده در کلاس مربیگری تئوری آمادگی جسمانی مدارک آماده شده و برای تحویل آن روز شنبه 96/9/11 ساعت 14 به دفتر مدیران گروه مراجعه نمایید

دانشجویان شرکت کننده در کلاس مربیگری تئوری آمادگی جسمانی مدارک آماده شده و برای تحویل آن روز شنبه 96/9/11 ساعت 14 به دفتر مدیران گروه مراجعه نمایید
ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان با استاد محمد بهرامیان کلاس دارند

امتحان تربیت بدنی (1) روز سه شنبه مورخه 96/3/2از ساعت 10الی 11

قابل توجه دانشجویان با استادصبایی کلاس دارند

کلاس جبرانی درس کار آفرینی با استاد صبایی روز جمعه مورخه 96/3/5 از ساعت 14الی 16

قابل توجه دانشجویان که با استاد دلیریان کلاس دارند

کلاس جبرانی حسابداری شرکتها (2) روز سه شنبه مورخه 96/3/2 وحسابداری مالیاتی روز سه شنبه مورخه 96/3/2
کل صفحات: 79