رشته های تحصیلی

سخنان ارزشمند:

جلسه توجیهی پروژه مالی آقای قهرمانی و کارآموزی آقای لطفی - آقای میرشاهولد و آقای وفاپور

عدم تشکیل کلاس آقای تاج الدین

عدم تشکیل کلاس آقایان اسکندر حیاوی - حامد نجفی

عدم تشکیل کلاسهای خانم صاحبی و خانم فتح الهی

جلسه توجیهی کارآموزی آقای سلطان بلاغی -پروژه خانم زمانی- کارآموزی خانم علیزاده- پروژه مالی خانم حدیدی

عدم تشکیل کلاس خانم حکیمه بیمقدار

عدم تشکیل کلاسهای آقای یگانه

جلسه توجیهی کارآموزی و پروژه مالی آقای رضا محمدی( گروه حسابداری)

عدم تشکیل کلاسهای خانم فتح الهی

جلسه توجیهی درس پروژه مالی آقای عبدی و کارآموزی خانم خانقاهی

عدم تشکیل کلاسهای خانم رحیم زاده

کل صفحات: 87