رشته های تحصیلی

سخنان ارزشمند:

اطلاعیه خیلی مهم- کانال جدید اطلاع رسانی آموزشکده

جلسه توجیهی کارآموزی و پروژه مالی آقایان میرشاهولد- نجدی- مهدیزاده-یزدی-خانمها فاروقی -عطاءالهی- ربیعی و رشیدالاسلام

*اطلاعیه آموزشی*

جلسه توجیهی درس کارآموزی خانم صاحبی

عدم تشکیل درس اصول سرپرستی مشخصه 177

جلسه توجیهی درس کارآموزی استا د آقای شکوری

عدم تشکیل کلاس آقای بهشتی

برگزری جلسه توجیهی پروژه ( خانم ملک لو )

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی خانم اصغری

عدم تشکیل کلاسهای آقای رییسی

* اطلاعیه آموزشی*

کل صفحات: 84