رشته های تحصیلی

سخنان ارزشمند:

جلسه توجیهی کاراموزی دختران و پسران رشته معماری در ترم تابستان روز چهارشنبه 96/5/4 راس ساعت 11 در کلاس 201 برگزار می گردد ضمنا حضور تمامی دانشجویان الزامی می باشد

جلسه توجیهی کاراموزی دختران و پسران رشته معماری در ترم تابستان روز چهارشنبه 96/5/4 راس ساعت 11 در کلاس 201 برگزار می گردد ضمنا حضور تمامی دانشجویان الزامی می باشد

شروع دوره مربیگری تئوری آمادگی جسمانی

شروع دوره مربیگری تئوری آمادگی جسمانی از شنبه 31 تیر به مدت 4 روز در دانشگاه سما تهرانسر

قابل توجه دانشجویانی که درس کارآموزی و پروژه در ترم تابستان با خانم افتاده اخذ نموده اند میرساند روز چهارشنبه 96/4/28راس ساعت 12 در دانشکده حضور داشته باشند

قابل توجه دانشجویانی که درس کارآموزی و پروژه در ترم تابستان با خانم افتاده اخذ نموده اند میرساند روز چهارشنبه 96/4/28 راس ساعت 12 در دانشکده حضور داشته باشند

قابل توجه دانشجویان رشته الکتروتکنیک کلیه دروس ارائه شده در ترم تابستان بدلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد دانشجو توسط گروه حذف گردید

قابل توجه دانشجویان رشته الکتروتکنیک کلیه دروس ارائه شده در ترم تابستان بدلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد دانشجو توسط گروه حذف گردید

قابل توجه دانشجویان دختر که درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری3 با مشخصه 68 را در تابستان اخذ نموده اند می رساند مشخصه فوق دردو جلسه روزهای شنبه و یکشنبه بر گزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان دختر که درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری3 با مشخصه 68 را در تابستان اخذ نموده اند می رساند مشخصه فوق دردو جلسه روزهای شنبه ها و یکشنبه ها ر گزار می گردد.

قابل توجه دانشجویانی پسر که درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری 3 بامشخصه 73 را اخذ نموده اند می رساند مشخصه فوق در روزهای سه شنبه ها و چهارشنبه ها هر هفته برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویانی پسر که درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری 3 بامشخصه 73 را اخذ نموده اند می رساند مشخصه فوق در روزهای سه شنبه ها و چهارشنبه ها هر هفته برگزار می گردد

قابل توجه دانشجویان دختر که درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری3 با مشخصه 68 را در تابستان اخذ نموده اند می رساند مشخصه فوق دردو جلسه روزهای شنبه و یکشنبه بر گزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان دختر که درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری3 با مشخصه 68 را در تابستان اخذ نموده اند می رساند مشخصه فوق دردو جلسه روزهای شنبه و یکشنبه بر گزار می گردد.

برگزاری جلسه توجیهی دروس پروژه و کارآموزی با استاد آقای بختیاری روز دوشنبه 96/4/26راس ساعت 12:30 الی 13 برگزار می گردد

برگزاری جلسه توجیهی دروس پروژه و کارآموزی با استاد آقای بختیاری روز دوشنبه 96/4/26راس ساعت 12:30 الی 13 برگزار می گردد

جلسه توجیهی درس پروژه در تابستان 95-94 با استادآقای جواهریان روز چهارشنبه 96/4/28 راس ساعت 12 برگزار می گردد

جلسه توجیهی درس پروژه در تابستان 95-94 با استادآقای جواهریان روز چهارشنبه 96/4/28 راس ساعت 12 برگزار می گردد

کلیه کلاسهای استاد آقای بختیاری روز پنجشنبه 96/4/22 تشکیل نمی گردد ضمنا جلسات جبرانی توسط استاد اعلام می گردد.

کلیه کلاسهای استاد آقای بختیاری روز پنجشنبه 96/4/22 تشکیل نمی گردد ضمنا جلسات جبرانی توسط استاد اعلام می گردد.

عدم برگزاری کلاسهای فیزیک مکانیک و فیزیک پیش خانم خزامی پور در روز چهارشنبه 96/04/21 ضمنا جلسه جبرانی توسط استاد مربوطه اعلام می گردد.

عدم برگزاری کلاسهای فیزیک مکانیک و فیزیک پیش خانم خزامی پور در روز چهارشنبه 96/04/21 ضمنا جلسه جبرانی توسط استاد مربوطه اعلام می گردد.
کل صفحات: 83