رشته های تحصیلی

سخنان ارزشمند:

آخرین مهلت تحویل پروژه و کار آموزی استاد بختیاری روز دوشنبه 96/6/20 از ساعت 15 الی 16 می باشد

آخرین مهلت تحویل پروژه و کار آموزی استاد بختیاری روز دوشنبه 96/6/20 از ساعت 15 الی 16 می باشد

آخرین مهلت ارائه پروژه و کارآموزی استاد بختیاری روز دوشنبه 96/6/20 از ساعت 15 الی 16 در دانشکده می باشد و به هیچ وجه تمدید نمی گردد

آخرین مهلت ارائه پروژه و کارآموزی استاد بختیاری روز دوشنبه 96/6/20 از ساعت 15 الی 16 در دانشکده می باشد و به هیچ وجه تمدید نمی گردد

درس ایستایی 2 آقای جعفری روز شنبه 96/5/21 تشکیل نمی گردد ضمنا کلاس جبرانی در روز پنجشنبه مورخ 96/5/26راس ساعت 12:30 تشکیل می گردد

درس ایستایی 2 آقای جعفری روز شنبه 96/5/21 تشکیل نمی گردد ضمنا کلاس جبرانی در روز پنجشنبه مورخ 96/5/26راس ساعت 12:30 تشکیل می گردد

کلاس استاد خانم خرم در تاریخ 96/05/25 درس متره و برآورد تشکیل نمی شود

ضمنا تاریخ کلاس جبرانی متعاقبا توسط استاد خرم، اعلام می گردد

کلاسهای زبان فنی و حسابرسی 1 آقای بختیاری روز دوشنبه 96/5/16 تشکیل نمی گردد ضمنا جلسه جبرانی توسط استاد مربوطه اعلام می گردد

کلاسهای زبان فنی و حسابرسی 1 آقای بختیاری روز دوشنبه 96/5/16 تشکیل نمی گردد ضمنا جلسه جبرانی توسط استاد مربوطه اعلام می گردد

کلاسهای زبان فنی و حسابرسی 1 آقای بختیاری روز دوشنبه 96/5/16 تشکیل نمی گردد ضمنا جلسه جبرانی توسط استاد مربوطه اعلام می گردد

کلاسهای زبان فنی و حسابرسی 1 آقای بختیاری روز دوشنبه 96/5/16 تشکیل نمی گردد ضمنا جلسه جبرانی توسط استاد مربوطه اعلام می گردد

دروس پایگاه داده ها و آزمایشگاه استاد جواهریان روز چهارشنبه 96/05/4 تشکیل نمی گردد

دروس پایگاه داده ها و آزمایشگاه استاد جواهریان روز چهارشنبه 96/05/4 تشکیل نمی گردد
ادامه مطلب

به اطلاع دانشجویانی که جهت اخذ معرفی به استاد باخانم عطاء الهی را دارند جهت هماهنگی با امور کلاسها هماهنگ نمائید

به اطلاع دانشجویانی که جهت اخذ معرفی به استاد باخانم عطاء الهی را دارند جهت هماهنگی با امور کلاسها هماهنگ نمائید

قابل توجه دانشجویان رشته الکتروتکنیک کلیه دروس ارائه شده در ترم تابستان بدلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد دانشجو توسط گروه حذف گردید

قابل توجه دانشجویان رشته الکتروتکنیک کلیه دروس ارائه شده در ترم تابستان بدلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد دانشجو توسط گروه حذف گردید

قابل توجه دانشجویان دختر که درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری3 با مشخصه 68 را در تابستان اخذ نموده اند می رساند مشخصه فوق دردو جلسه روزهای شنبه و یکشنبه بر گزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان دختر که درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری3 با مشخصه 68 را در تابستان اخذ نموده اند می رساند مشخصه فوق دردو جلسه روزهای شنبه ها و یکشنبه ها ر گزار می گردد.

قابل توجه دانشجویانی پسر که درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری 3 بامشخصه 73 را اخذ نموده اند می رساند مشخصه فوق در روزهای سه شنبه ها و چهارشنبه ها هر هفته برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویانی پسر که درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری 3 بامشخصه 73 را اخذ نموده اند می رساند مشخصه فوق در روزهای سه شنبه ها و چهارشنبه ها هر هفته برگزار می گردد
کل صفحات: 81