رشته های تحصیلی

سخنان ارزشمند:

برگزاری کلاسهای جبرانی (آقای سیدمرتضایی)

عدم تشکیل کلاس خانم علوی آذر

عدم تشکیل کلاسهای آقای رضایی منش

برگزاری جلسه توجیهی پروژه و امتحان میانترم درس ذخیره و بازیابی( خانم زاغری)

عدم تشکیل کلاسهای خانم آموتسر

عدم تشکیل کلاس آقای اشرفی

عدم تشکیل کلاسهای خانم جانمحمدی رشته کامپیوتر

عدم تشکیل کلاسهای خانم عباسیان دهکردی

عدم تشکیل درس برنامه سازی پیشرفته 1 خانم متدین

عدم تشکیل کلاسهای آقای نجدی

عدم تشکیل کلاس خانم ( بهروش گروه معماری)

کل صفحات: 79