رشته های تحصیلی

سخنان ارزشمند:

برگزاری امتحان میانترم خانم امام قلی وند

برگزاری امتحان میانترم خانم امام قلی وند درس برنامه سازی پیشرفته1 روز دوشنبه 96/8/29 راس ساعت 15:30

کلاسهای استاد سلامی در مورخ ۹۶/۸/۲۹ برگزار می شود.

کلاسهای استاد سلامی در مورخ ۹۶/۸/۲۹ برگزار می شود.

کلاس استاد خانم همتی درس اقتصاد خرد روز دوشنبه 96/08/29 تشکیل نمی گردد

به ادامه مطلب مراجعه شود

کلاس استاد حمیده یوسفی روز دوشنبه 96/08/29 تشکیل نمی گردد

قابل توجه دانشجویان با استاد محمد بهرامیان کلاس دارند

امتحان تربیت بدنی (1) روز سه شنبه مورخه 96/3/2از ساعت 10الی 11

قابل توجه دانشجویان با استادصبایی کلاس دارند

کلاس جبرانی درس کار آفرینی با استاد صبایی روز جمعه مورخه 96/3/5 از ساعت 14الی 16

قابل توجه دانشجویان که با استاد دلیریان کلاس دارند

کلاس جبرانی حسابداری شرکتها (2) روز سه شنبه مورخه 96/3/2 وحسابداری مالیاتی روز سه شنبه مورخه 96/3/2

برگزاری کلاس جبرانی درس آمار و احتمالات خانم اکبری شهنی روز سه شنبه 96/3/2/ راس ساعت 16:30

برگزاری کلاس جبرانی درس آمار و احتمالات خانم اکبری شهنی روز سه شنبه 96/3/2/ راس ساعت 16:30

برگزاری کلاس جبرانی آقای جواهریان درس مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی روز دوشنبه 96/3/01ساعت 14 می باشد

برگزاری کلاس جبرانی آقای جواهریان درس مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی روز دوشنبه 96/3/01ساعت 14 می باشد

عدم برگزاری تمامی کلاسهای خانم حدادزاده نیری روز یکشنبه 96/2/31

عدم برگزاری تمامی کلاسهای خانم حدادزاده نیری روز یکشنبه 96/2/31

برگزاری امتحان قرائت و روانخوانی قرآن آقای واشقانی فراهانی روز سه شنبه 96/3/2 می باشد

برگزاری امتحان قرائت و روانخوانی قرآن آقای واشقانی فراهانی روز سه شنبه 96/3/2 می باشد
کل صفحات: 78