رشته های تحصیلی

سخنان ارزشمند:

آخرین مهلت تحویل پروژه و کارآموزی آقای وفاپور

آخرین مهلت ارائه درس روستا(1) خانم سعادتی

آخرین مهلت تحویل دروس پروژه و کارآموزی( خانم ربیعی و خانم رنجبر)

ادامه مطلب

آخرین مهلت تحویل پروژه ( آقای ویسی)

آخرین مهلت تحویل پروژه مالی و کارآموزی (خانم بحیرایی)

آخرین مهلت تحویل پروژه مالی ( خانم شاکر)

آخرین مهلت تحویل پروژه مالی ( آقای رضایی منش)

برگزاری کلاس جبرانی درس برنامه سازی پیشرفته2( خانم میری)

برگزاری کلاسهای جبرانی (خانم علیزاده)

آزمون عملی دروس مبانی اینترنت- مباحث ویژه و فتوشاب ( خانم صلاح زاده)

آخرین مهلت تحویل درس کارآموزی آقای قهرمانی

کل صفحات: 81