رشته های تحصیلی

سخنان ارزشمند:

برگزاری کلاسهای جبرانی ریاضی پیش خانم اکبری شهنی

برگزاری جلسه جبرانی خانم اصغری

عدم تشکیل کلاسهای آقای کورانی مسکنی

عدم تشکیل کلاس خانم کاتوزیان

برگزاری امتحان عملی دروس کاربرد کامپیوتر درحسابداری2و3 آقای انتظاری

عدم تشکیل کلاسهای آقای گل صنم لو

عدم تشکیل کلاس خانم افتاده

عدم تشکیل کلاس آقای میر شاهولد

برگزاری جلسه جبرانی کارآفرینی و پروژه آقای اشرفی

برگزاری امتحان میانترم خانم تقی زاده

زمان امتحان میان ترم آز نرم افزار خانم کاتوزیان

کل صفحات: 71