رشته های تحصیلی

سخنان ارزشمند:

قابل توجه کلیه دانشجویان:جهت شرکت در جلسات امتحانی خود ازتاریخ 96/3/4 بامراجعه به پروفایل شخصی در سایت دانشگاه اقدام به تسویه حساب مالی نموده وسپس کارت امتحان خود را دریافت نمایید

قابل توجه کلیه دانشجویان:جهت شرکت در جلسات امتحانی خود ازتاریخ 96/3/4 بامراجعه به پروفایل شخصی در سایت دانشگاه اقدام به تسویه حساب مالی نموده وسپس کارت امتحان خود را دریافت نمایید

آخرین مهلت تحویل پروژه و کارآموزی خانم بحیرایی روز چهارشنبه 96/3/10ساعت 8 الی 10 می باشد

آخرین مهلت تحویل پروژه و کارآموزی خانم بحیرایی روز چهارشنبه 96/3/10ساعت 8 الی 10 می باشد

برگزاری کلاسهای جبرانی آقای نیاکان روز جمعه 96/3/5 درس متره برآورد مشخصه 330-374 راس ساعت 12 ودرس کاربرد نرم افزار مشخصه 393 راس ساعت 12 برگزار می گردد

برگزاری کلاسهای جبرانی آقای نیاکان روز جمعه 96/3/5 درس متره برآورد مشخصه 330-374 راس ساعت 12 ودرس کاربرد نرم افزار مشخصه 393 راس ساعت 12 برگزار می گردد

برگزاری کلاس جبرانی درس پیشرفته 1 خانم ربیعی روز جمعه 96/3/5 ساعت 8:30 می باشد

برگزاری کلاس جبرانی درس پیشرفته 1 خانم ربیعی روز جمعه 96/3/5 ساعت 8:30 می باشد

برگزاری امتحان عملی آقای آزادی درس کاربرد حسابداری 3 روز جمعه 96/3/5 راس ساعت 8 صبح می باشد

برگزاری امتحان عملی آقای آزادی درس کاربرد حسابداری 3 روز جمعه 96/3/5 راس ساعت 8 صبح می باشد

برگزاری امتحان عملی خانم عیلانی درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2 برای داشجویان پسر روز جمعه 96/3/5 می باشد

برگزاری امتحان عملی خانم عیلانی درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2 برای داشجویان پسر روز جمعه 96/3/5 می باشد

برگزاری کلاسهای جبرانی تمامی دروس آقای ویسی روز پنجشنبه 96/3/4 طبق ساعت همان درس برگزار می گردد ضمنا امتحان پایانترم درس ازمایشگاه اندملی پاپانترم کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2 خانم عیلانی برای دانشجویان پسر روز جمعه 96/3/5 برگزار می گردد

برگزاری کلاسهای جبرانی تمامی دروس آقای ویسی روز پنجشنبه 96/3/4 طبق ساعت همان درس برگزار می گردد ضمنا امتحان پایانترم درس ازمایشگاه اندملی پاپانترم کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2 خانم عیلانی برای دانشجویان پسر روز جمعه 96/3/5 برگزار می گردد

برگزاری کلاسهای جبرانی تمامی دروس آقای ویسی روز پنجشنبه 96/3/4 طبق ساعت همان درس برگزار می گردد ضمنا امتحان پایانترم درس ازمایشگاه اندازه گیری الکتریکی روز پنجشنبه 96/3/5 در همان ساعت برگزار می گردد

برگزاری کلاسهای جبرانی تمامی دروس آقای ویسی روز پنجشنبه 96/3/4 طبق ساعت همان درس برگزار می گردد ضمنا امتحان پایانترم درس ازمایشگاه اندازه گیری الکتریکی روز پنجشنبه 96/3/5 در همان ساعت برگزار می گردد

برگزاری کلاس جبرانی درس اصول سرپرستی آقای برخورداری روز پنجشنبه 96/3/4

برگزاری کلاس جبرانی درس اصول سرپرستی آقای برخورداری روز پنجشنبه 96/3/4

کلاس جبرانی درس تکنولوژی مولد قدرت آقای لحمی روز جمعه 96/3/5 راس ساعت8:30 برگزار می گردد

کلاس جبرانی درس تکنولوژی مولد قدرت آقای لحمی روز جمعه 96/3/5 راس ساعت8:30 برگزار می گردد

آخرین مهلت تحویل درس پروژه خانم مریم ناصر روز دوشنبه 96/3/8 ساعت 8 صبح می باشد

آخرین مهلت تحویل درس پروژه خانم مریم ناصر روز دوشنبه 96/3/8 ساعت 8 صبح می باشد
کل صفحات: 80