رشته های تحصیلی

سخنان ارزشمند:

آخرین مهلت تحویل کارآموزی آقای انتظاری

عدم تشکیل درس روشهای آماری ( خانم نصیری)

چارت کلی رشته امور اداری

آخرین مهلت تحویل کارآموزی خانم عباسیان

آخرین مهلت تحویل کارآموزی خام اوجانی ( رشته معماری)

برگزاری کلاسهای تربیت بدنی ( ترم تابستان 98)

آخرین مهلت تحویل کارآموزی خانم عطا الهی

قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر

آخرین مهلت تحویل پروژه و کارآموزی آقای وفاپور

آخرین مهلت ارائه درس روستا(1) خانم سعادتی

آخرین مهلت تحویل دروس پروژه و کارآموزی( خانم ربیعی و خانم رنجبر)

ادامه مطلب
کل صفحات: 82