اخبار آموزش

سخنان ارزشمند:

قابل توجه دانشجویان رشته معماری

ادامه مطلب

کلاسهای استاد حسین پور روز سه شنبه مورخ 94/7/7 تشکیل نمی گردد.

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته معماری

ادامه مطلب

شروع کلاسهای تربیت بدنی عمومی پسران از تاریخ 94/7/17

ادامه مطلب

مکان و تاریخ شروع کلاسهای تربیت بدنی عمومی دختران

ادامه مطلب

کلیه کلاس های خانم کاظمی راد در روز سه شنبه مورخ 94/7/7 تشکیل نمی گردد

کلیه کلاس های خانم کاظمی راد در روز سه شنبه مورخ 94/7/7 تشکیل نمی گردد
ادامه مطلب

کلیه کلاس های سایت از روز سه شنبه مورخ 94/7/7 تشکیل می گردد

کلیه کلاس های سایت از روز سه شنبه مورخ 94/7/7 تشکیل می گردد
ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان گرامی ، کلیه کلاسهای روز جمعه مورخ 94/7/3 تشکیل نمی گردد

ادامه مطلب

کلیه کلاس های خانم حجتی سه شنبه مورخ 94/6/24 تشکیل نمی گردد.

ادامه مطلب

کلاس های تربیت بدنی عمومی دختران و پسران در تاریخ 94/7/9 آغاز میگردد. محل تشکیل کلاس ها ی عملی متعاقبا اعلام می گردد.

ادامه مطلب

کلاس های تربیت بدنی عمومی دختران و پسران در تاریخ 94/7/9 آغاز میگردد. محل تشکیل کلاس ها متعاقبا اعلام می گردد.

ادامه مطلب
کل صفحات: 6