امور کلاس ها

سخنان ارزشمند:

برگزاری امتحان بخش عملی درس روشهای آماری (خانم وفاپیشه )

تحویل پروژه آقای کورانی مسکنی

برگزاری کلاس جبرانی حسابداری مالیاتی دانشجویان پسر (خانم یوسفی)

برگزاری کلاس جبرانی درس حسابداری مالیاتی (خانم یوسفی)

جلسه تحویل پروژه آقای سعیدمسکینی

عدم تشکیل کلاسهای آقای پوراسد ینگجه

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی آقای مریدسادات

عدم تشکیل درس حسابداری صنعتی2 مشخصه 500

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی آقای نجدی

ادامه مطلب

برگزاری کلاس جبرانی خانم عباسیان دهکردی

ادامه مطلب

برگزاری جلسه توجیهی درس پروژه مالی آقای مسکینی

ادامه مطلب
کل صفحات: 35