امور کلاس ها

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل کلاسهای آقای رضایی منش

اطلاعیه مهم گروه حسابداری

برگزاری کلاس پروژه مالی (آقای مسکینی)

عدم تشکیل کلاسهای خانم برزگر

برگزاری کلاس جبرانی اصول حسابداری ( خانم عسکراویی)

برگزاری امتحان پایانترم بخش عملی کاربرد کامپیوتر در حسابداری آقای سعید مسکینی

تحویل پروژه مالی آقای رضائی منش

برگزاری امتحان عملی پایانترم درس کاربرد کامپیوتر3 ( خانم صدایی )

برگزاری امتحان بخش عملی درس روشهای آماری (خانم وفاپیشه )

تحویل پروژه آقای کورانی مسکنی

برگزاری کلاس جبرانی حسابداری مالیاتی دانشجویان پسر (خانم یوسفی)

کل صفحات: 36