امور کلاس ها

سخنان ارزشمند:

آخرین مهلت تحویل پروژه مالی و کارآموزی (خانم بحیرایی)

آخرین مهلت تحویل پروژه مالی ( خانم شاکر)

آخرین مهلت تحویل پروژه مالی ( آقای رضایی منش)

آخرین مهلت تحویل درس کارآموزی آقای قهرمانی

آخرین مهلت تحویل پروژه مالی (آقای سعید مسکینی)

برگزاری کلاس جبرانی درس کارآفرینی و پروژه (خانم عباسیان دهکردی)

برگزاری امتحان میانترم شرکتهای 2 ( خانم بحیرایی)

آخرین مهلت تحویل پروژه مالی ( خانم یوسفی)

برگزاری امتحان بخش عملی درس کاربرد کامپیوتر2( خانم صدایی)

قابل توجه دانشجویان درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2و3( مشخصه 71 و 73)

برگزاری کلاس جبرانی حسابداری مالی (آقای نجدی)

کل صفحات: 35