امور کلاس ها

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل کلاسهای آقای نجدی

برگزاری کلاس پروژه مالی آقای رضایی منش

اطلاعیه مهم گروه حسابداری

برگزاری کلاس پروژه مالی (آقای مسکینی)

عدم تشکیل کلاسهای خانم برزگر

برگزاری کلاس جبرانی اصول حسابداری ( خانم عسکراویی)

برگزاری امتحان پایانترم بخش عملی کاربرد کامپیوتر در حسابداری آقای سعید مسکینی

تحویل پروژه مالی آقای رضائی منش

برگزاری امتحان عملی پایانترم درس کاربرد کامپیوتر3 ( خانم صدایی )

برگزاری امتحان بخش عملی درس روشهای آماری (خانم وفاپیشه )

تحویل پروژه آقای کورانی مسکنی

کل صفحات: 34