امور کلاس ها

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل کلیه کلاسهای آقای غلامی روز دوشنبه

عدم تشکیل کلیه کلاسهای آقای غلامی روز دوشنبه 96/12/21

برگزاری جلسه توجیهی درس پروژه مالی آقای میرزاجانی

برگزاری جلسه توجیهی درس پروژه مالی آقای میرزاجانی روز شنبه 96/12/19 ساعت 16 می باشد

زمان کلاس توجیهی پروژه مالی و همچنین زمان تحویل پروژه استاد معصومه میرزائی نژاد

شرح در ادامه مطلب

بزگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی آقای پور اسد

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی آقای پور اسد روز چهارشنبه 96/12/16 ساعت11 الی 13در کلاس 205 می باشد

برگزاری جلسه توجیهی درس پروژه مالی خانم میرزائی لیموئی

برگزاری جلسه توجیهی درس پروژه مالی خانم میرزائی لیموئی روز چهارشنبه 96/12/16 ساعت 16 الی 18 در آمفی تائترمی باشد

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی مریدسادات

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی مریدسادات روز سه شنبه 96/12/15 ساعت 13 الی 14و پنجشنبه 96/12/17 ساعت 17:30 الی 18:30 می باشد

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی خانم سید مومنی

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی خانم سید مومنی روز سه شنبه 96/12/15 ساعت 12 در کلاس 203 می باشد

برگزاری جلسه توجیهی درس پروژه مالی آقای نجار صادقی

برگزاری جلسه توجیهی درس پروژه مالی آقای نجار صادقی روز یکشنبه 96/12/13 ساعت 12:30 الی 13:30 در کلاس 103 می باشد

شروع کلای کنترل و تنظیم بودجه خانم امیری ماهانی

شروع کلاس کنترل و تنظیم بودجه خانم امیری ماهانی مشخصه 684 روز یکشنبه 96/12/13 از ساعت 12 می باشد

جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی استاد خانم الهام ربیعی

دوشنبه 96/12/14 ساعت 12/30

آخرین مهلت تحویل کارآموزی آقای بختیاری

آخرین مهلت تحویل کارآموزی آقای بختیاری روز چهارشنبه 96/11/11 از ساعت 13 الی 14
کل صفحات: 34