امور کلاس ها

سخنان ارزشمند:

آخرین مهلت تحویل پروژه و کار آموزی استاد بختیاری روز دوشنبه 96/6/20 از ساعت 15 الی 16 می باشد

آخرین مهلت تحویل پروژه و کار آموزی استاد بختیاری روز دوشنبه 96/6/20 از ساعت 15 الی 16 می باشد

آخرین مهلت ارائه پروژه و کارآموزی استاد بختیاری روز دوشنبه 96/6/20 از ساعت 15 الی 16 در دانشکده می باشد و به هیچ وجه تمدید نمی گردد

آخرین مهلت ارائه پروژه و کارآموزی استاد بختیاری روز دوشنبه 96/6/20 از ساعت 15 الی 16 در دانشکده می باشد و به هیچ وجه تمدید نمی گردد

کلاسهای زبان فنی و حسابرسی 1 آقای بختیاری روز دوشنبه 96/5/16 تشکیل نمی گردد ضمنا جلسه جبرانی توسط استاد مربوطه اعلام می گردد

کلاسهای زبان فنی و حسابرسی 1 آقای بختیاری روز دوشنبه 96/5/16 تشکیل نمی گردد ضمنا جلسه جبرانی توسط استاد مربوطه اعلام می گردد

کلاسهای زبان فنی و حسابرسی 1 آقای بختیاری روز دوشنبه 96/5/16 تشکیل نمی گردد ضمنا جلسه جبرانی توسط استاد مربوطه اعلام می گردد

کلاسهای زبان فنی و حسابرسی 1 آقای بختیاری روز دوشنبه 96/5/16 تشکیل نمی گردد ضمنا جلسه جبرانی توسط استاد مربوطه اعلام می گردد

به اطلاع دانشجویانی که جهت اخذ معرفی به استاد باخانم عطاء الهی را دارند جهت هماهنگی با امور کلاسها هماهنگ نمائید

به اطلاع دانشجویانی که جهت اخذ معرفی به استاد باخانم عطاء الهی را دارند جهت هماهنگی با امور کلاسها هماهنگ نمائید

قابل توجه دانشجویان دختر که درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری3 با مشخصه 68 را در تابستان اخذ نموده اند می رساند مشخصه فوق دردو جلسه روزهای شنبه و یکشنبه بر گزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان دختر که درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری3 با مشخصه 68 را در تابستان اخذ نموده اند می رساند مشخصه فوق دردو جلسه روزهای شنبه ها و یکشنبه ها ر گزار می گردد.

قابل توجه دانشجویانی پسر که درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری 3 بامشخصه 73 را اخذ نموده اند می رساند مشخصه فوق در روزهای سه شنبه ها و چهارشنبه ها هر هفته برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویانی پسر که درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری 3 بامشخصه 73 را اخذ نموده اند می رساند مشخصه فوق در روزهای سه شنبه ها و چهارشنبه ها هر هفته برگزار می گردد

قابل توجه دانشجویان دختر که درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری3 با مشخصه 68 را در تابستان اخذ نموده اند می رساند مشخصه فوق دردو جلسه روزهای شنبه و یکشنبه بر گزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان دختر که درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری3 با مشخصه 68 را در تابستان اخذ نموده اند می رساند مشخصه فوق دردو جلسه روزهای شنبه و یکشنبه بر گزار می گردد.

آخرین مهلت تحویل پروژه و کارآموزی استاد خانم سمانه عطایی روز دوشنبه 96/04/19 ساعت 14 الی 15 می باشد

آخرین مهلت تحویل پروژه و کارآموزی استاد خانم سمانه عطایی روز دوشنبه 96/04/19 ساعت 14 الی 15 می باشد

آخرین مهلت ارائه کارآموزی و پروژه آقای بختیاری روز پنجشنبه 96/3/18 راس ساعت 8:30 می باشد

آخرین مهلت ارائه کارآموزی و پروژه آقای بختیاری روز پنجشنبه 96/3/18 راس ساعت 8:30 می باشد

قابل توجه دانشجو یان که با استاد علی نطاق اشتیوانی کلاس دارند

کلیه کلاسهای استاد علی نطاق اشتیوانی روز دوشنبه مورخه 96/3/1 برگزار نمی شود
کل صفحات: 34