امور کلاس ها

سخنان ارزشمند:

قابل توجه دانشجو یان که با استاد معصومه عطاء الهی کلاس دارند

تحویل پروژه وکار آموزی روز سه شنبه مورخه 95/10/21

کلاس جبرانی استاد بختیاری

کلاس جبرانی استاد بختیاری درس حسابداری مالی 13 ای 15:15 و درس مدریت مالی ساعت 15 :15 الی 17:30و درس حسابداری دولتی هر دو گروه در ساعت 30 :17 الی 19:45 روز جمعه مورخ 95/10/10 برگزار می گردد

عدم برگزاری کلاسهای استاد علی اشرفی گودرزی

کلیه کلاسهای درسی استاد علی اشرفی گودرزی روز دوشنبه مورخ 95/10/6 تشکیل نخواهد گردید

عدم تشکیل کلای استاد مرضیه سلیمانی

کلاس درس حسابداری صنعتی 2 استاد سلیمانی روز یکشنبه مورخ 95/10/5 ساعت 14 الی 16:30تشکیل نمی گردد

برگزاری کلاس درس پروزه و کارآموزی استاد خانم امیر خانی

به اطلاع دانشجویانی که درس پروژه و کارآموزی با استاد خانم امیرخانی دارند میرساند روز پنجشنبه مورخ 95/10/9 ساعت 10 صبح حضور داشته باشند

کلاس جبرانی استاد خانم تقی زاده

کلاس جبرانی استاد خانم تقی زاده درس ریاضی 1 شنبه مورخ 95/10/11ساعت 16الی 18 ودرس ریاضی 2 روز چهارشنبه مورخ 95/10/8ساعت 10الی 13برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجو یان که با استادمریم همتی کلاس دارند

کلاس فوق العاده اقتصاد خردبامشخصه 328و329و مشخصه 330و331روز سه شنبه مورخه95/10/7

قابل توجه دانشجویان که استاد ندا اکبری شهنی کلاس دارند

کلاس جبرانی روشهای آماری روز یکشنبه مورخه 95/10/5

دانشجویان که با استاد لیلا لباف قاسمی زواره کلاس دارند

کلاس جبرانی کلیات حقوق روز جمعه مورخه 95/10/10

قابل توجه دانشجویان که با استاد حشمتی درس پروژه مالی وکارآموزی دارند

تحویل گزارش کار آموزی وپروژه مالی درتاریخهای 95/10/4 و95/10/5

قابل توجه دانشجویان که با استاد مریم همتی کلاس دارند

کلاس جبرانی درس اقتصاد خرد (1)روز یکشنبه مورخه 95/9/28
کل صفحات: 32