امور کلاس ها

سخنان ارزشمند:

جلسه توجیهی پروژه مالی آقای قهرمانی و کارآموزی آقای لطفی - آقای میرشاهولد و آقای وفاپور

عدم تشکیل کلاس آقای تاج الدین

عدم تشکیل کلاس آقایان اسکندر حیاوی - حامد نجفی

جلسه توجیهی کارآموزی و پروژه مالی آقای رضا محمدی( گروه حسابداری)

عدم تشکیل کلاسهای آقای مسکینی

عدم تشکیل کلاسهای خانم صاحبی

جلسه توجیهی درس کارآموزی آقای لطفی

جلسه توجیهی درس کارآموزی خانم صاحبی

عدم تشکیل کلاس آقای نجار صادقی

عدم تشکیل کلاس خانم شیخی

آخرین مهلت تحویل درس کارآموزی و پروژه خانم بحیرایی

کل صفحات: 36