امور کلاس ها

سخنان ارزشمند:

آخرین مهلت تحویل کارآموزی خانم سمیه امیر خانی

آخرین مهلت تحویل کارآموزی خانم سمیه امیر خانی روز شنبه 96/10/30 ساعت 8:30 الی 9:30

آخرین مهلت تحویل کارآموزی آقای بختیاری روز دوشنبه 96/10/25 ساعت 8 الی 10 می باشد.

آخرین مهلت تحویل کارآموزی آقای بختیاری روز دوشنبه 96/10/25 ساعت 8 الی 10 می باشد.

قابل توجه دانشجویان با استادصبایی کلاس دارند

کلاس جبرانی درس کار آفرینی با استاد صبایی روز جمعه مورخه 96/3/5 از ساعت 14الی 16

قابل توجه دانشجویان که با استاد دلیریان کلاس دارند

کلاس جبرانی حسابداری شرکتها (2) روز سه شنبه مورخه 96/3/2 وحسابداری مالیاتی روز سه شنبه مورخه 96/3/2

به اطلاع دانشجویانی که با خانم اکرم میرزائی پروژه و کارآموزی دارند می رساند جهت تحویل کار و پروژه روز چهارشنبه 96/3/3 می باشد.

به اطلاع دانشجویانی که با خانم اکرم میرزائی پروژه و کارآموزی دارند می رساند جهت تحویل کار و پروژه روز چهارشنبه 96/3/3 می باشد.

عدم تشکیل درس مدریت مالی آقای قدیمی روز دوشنبه 96/2/25

عدم تشکیل درس مدریت مالی آقای قدیمی روز دوشنبه 96/2/25

برگزاری کلاس جبرانی درس اقتصاد خرد خانم امیری ماهانی روز پنجشنبه 96/2/21 ساعت 8:30 الی 10

برگزاری کلاس جبرانی درس اقتصاد خرد خانم امیری ماهانی روز پنجشنبه 96/2/21 ساعت 8:30 الی 10

عدم برگزاری تمامی کلاسهای خانم اکرم میرزایی روز چهارشنبه 96/2/20

عدم برگزاری تمامی کلاسهای خانم اکرم میرزایی روز چهارشنبه 96/2/20

کلاسهای آقای دلاوری روز پنجشنبه 96/2/14 تشکیل نمی گردد

کلاسهای آقای دلاوری روز پنجشنبه 96/2/14 تشکیل نمی گردد

برگزاری کلاس جبرانی روشهای آماری خانم تقی زاده طام روز جمعه 96/2/15 ساعت 11 می باشد

برگزاری کلاس جبرانی روشهای آماری خانم تقی زاده طام روز جمعه 96/2/15 ساعت 11 می باشد

برگزاری کلاسهای جبرانی خانم سیدمومنی روز جمعه 96/2/15 درس حسابرسی1مشخصه 248 ساعت 8 الی 10:15 و درس حسابرسی 1مشخصه282 ساعت 10:15 الی 12:30 می باشد

برگزاری کلاسهای جبرانی خانم سیدمومنی روز جمعه96/2/15 درس حسابرسی1مشخصه 248 ساعت 8 الی 10:15 و درس حسابرسی 1مشخصه282 ساعت 10:15 الی 12:30 می باشد
کل صفحات: 33