امور کلاس ها

سخنان ارزشمند:

قابل توجه دانشجویان دختر که درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری3 با مشخصه 68 را در تابستان اخذ نموده اند می رساند مشخصه فوق دردو جلسه روزهای شنبه و یکشنبه بر گزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان دختر که درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری3 با مشخصه 68 را در تابستان اخذ نموده اند می رساند مشخصه فوق دردو جلسه روزهای شنبه ها و یکشنبه ها ر گزار می گردد.

قابل توجه دانشجویانی پسر که درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری 3 بامشخصه 73 را اخذ نموده اند می رساند مشخصه فوق در روزهای سه شنبه ها و چهارشنبه ها هر هفته برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویانی پسر که درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری 3 بامشخصه 73 را اخذ نموده اند می رساند مشخصه فوق در روزهای سه شنبه ها و چهارشنبه ها هر هفته برگزار می گردد

قابل توجه دانشجویان دختر که درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری3 با مشخصه 68 را در تابستان اخذ نموده اند می رساند مشخصه فوق دردو جلسه روزهای شنبه و یکشنبه بر گزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان دختر که درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری3 با مشخصه 68 را در تابستان اخذ نموده اند می رساند مشخصه فوق دردو جلسه روزهای شنبه و یکشنبه بر گزار می گردد.

برگزاری جلسه توجیهی دروس پروژه و کارآموزی با استاد آقای بختیاری روز دوشنبه 96/4/26راس ساعت 12:30 الی 13 برگزار می گردد

برگزاری جلسه توجیهی دروس پروژه و کارآموزی با استاد آقای بختیاری روز دوشنبه 96/4/26راس ساعت 12:30 الی 13 برگزار می گردد

کلیه کلاسهای استاد آقای بختیاری روز پنجشنبه 96/4/22 تشکیل نمی گردد ضمنا جلسات جبرانی توسط استاد اعلام می گردد.

کلیه کلاسهای استاد آقای بختیاری روز پنجشنبه 96/4/22 تشکیل نمی گردد ضمنا جلسات جبرانی توسط استاد اعلام می گردد.

اخرین مهلت تحویل پروژه و نامه 240 ساعته کارآموزی دانشجویانی که با خانم اکرم میرزائی اخذ نموده اند روز چهارشنبه 96/4/21 از ساعت 14 الی 15 می باشد

اخرین مهلت تحویل پروژه و نامه 240 ساعته کارآموزی دانشجویانی که با خانم اکرم میرزائی اخذ نموده اند روز چهارشنبه 96/4/21 از ساعت 14 الی 15 می باشد

آخرین مهلت تحویل پروژه و کارآموزی استاد خانم سمانه عطایی روز دوشنبه 96/04/19 ساعت 14 الی 15 می باشد

آخرین مهلت تحویل پروژه و کارآموزی استاد خانم سمانه عطایی روز دوشنبه 96/04/19 ساعت 14 الی 15 می باشد

آخرین مهلت تحویل کارآموزی و پروژه آقای بختیاری روز دوشنبه 96/04/19 از ساعت 12 الی 14 در دانشکده سما می باشد

آخرین مهلت تحویل کارآموزی و پروژه آقای بختیاری روز دوشنبه 96/04/19 از ساعت 12 الی 14 در دانشکده سما می باشد

آخرین مهلت تحویل کارآموزی دانشجویانی که باخانم بحیرایی دارند روزهای سه شنبه و چهارشنبه 30 و31 خردادماه از ساعت 8 الی 14 می باشد

آخرین مهلت تحویل کارآموزی دانشجویانی که باخانم بحیرایی دارند روزهای سه شنبه و چهارشنبه 30 و31 خردادماه از ساعت 8 الی 14 می باشد

آخرین مهلت ارائه کارآموزی و پروژه آقای بختیاری روز پنجشنبه 96/3/18 راس ساعت 8:30 می باشد

آخرین مهلت ارائه کارآموزی و پروژه آقای بختیاری روز پنجشنبه 96/3/18 راس ساعت 8:30 می باشد

آخرین مهلت تحویل پروژه مالی آقای حسن حسین پور روز چهارشنبه 96/3/17 راس ساعت 17 می باشد

آخرین مهلت تحویل پروژه مالی آقای حسن حسین پور روز چهارشنبه 96/3/17 راس ساعت 17 می باشد
کل صفحات: 35