امور کلاس ها

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل کلاسهای خانم جهانگیری

آخرین مهلت تحویل کارآموزی آقای انتظاری

آخرین مهلت تحویل پروژه و کارآموزی خانم بحیرایی

عدم تشکیل کلاسهای خانم برزگر

برگزاری کلاس جبرانی اصول حسابداری ( خانم عسکراویی)

برگزاری امتحان پایانترم بخش عملی کاربرد کامپیوتر در حسابداری آقای سعید مسکینی

تحویل پروژه مالی آقای رضائی منش

برگزاری امتحان عملی پایانترم درس کاربرد کامپیوتر3 ( خانم صدایی )

برگزاری امتحان بخش عملی درس روشهای آماری (خانم وفاپیشه )

تحویل پروژه آقای کورانی مسکنی

برگزاری کلاس جبرانی حسابداری مالیاتی دانشجویان پسر (خانم یوسفی)

کل صفحات: 34