حسابداری

سخنان ارزشمند:

قابل توجه دانشجویان که با استاد علی حمیدی نسب کلاس دارند

کلاس جبرانی کلیات حقوق روز پنجشنبه مورخه 95/8/20

قابل توجه دانشجویان با استاد فهیمه خوش خلقت کلاس دارند

عدم برگزاری استاد خوش خلقت روز پنجشنبه مورخه 6/8/95

قابل توجه دانشجویان که باخانم استاد سرکشیکی کارآموزی پروژه مالی دارند

جاسه توجیهی روز پنجشنبه مورخه 6/8/95

قابل توجه دانشجویان که با استاد ندا اکبری کلاس دارند

عدم تشکیل کلیه کلاس روز یکشنبه مورخه 2/8/95

قابل توجه دانشجویان بااستاد مریم همتی کلاس دارند

کلاس جبرانی اقتصادخرد روز چهارشنبه مورخه 5/8/95

فابل توجه دانشجویان که با استاد حشمتی وامیرخانی کلاس دارند

جلسه توجیهی پروژه مالی وکارآموزی روز پنجشنه مورخه 6/8/95

قابل توجه دانشجویانی که با استاد سمیه امیرخانی کلاس دارند

کلاس توجیهی پروژه مالی وکارآموزی استاد امیرخانی روز پنجشنبه مورخه29/7/95

قابل توجه دانشجویان که استاد اکرم میرزایی کلاس دارند

عدم تشکیل کلیه کلاسهای حسابرسی 1استاد میرزایی روزپنجشنبه مورخ29/7/95

برگزاری جلسه جبرانی درس اصول حسابداری 1آقای حشمتی روز پنجشنبه 29/07/95

عدم تشکیل کلاس استاد آقای موسوی روز یکشنبه 25/07/95

عدم تشکیل کلاس استاد حشمتی روز یکشبه 25/07/95 ساعت 8 صبح الی 11

کل صفحات: 36