حسابداری

سخنان ارزشمند:

قابل توجه دانشجویان بااستاد عباس کورانی مسکنی کلاس دارند

کلیه کلاسها استاد کورانی مسکنی روز چهارشنبه مورخه 95/9/3تشکیل نمی شود

قابل توجه دانشجویان که با استاد شایسته سرکشیکی کلاس دارند

کلیه کلاسهای استاد سرکشیکی درتاریخهای 95/9/4و95/9/5و 95/9/7و95/9/11تشکیل نخواهد شد

قابل توجه دانشجویان که با استاد فرامرزآستانه کلاس دارند

عدم تشکیل کلاس حسابرسی 1روز پنجشنبه مورخه 95/8/27

قابل توجه دانشجویان که با استاد ندا اکبری کلاس دارند

امتحان میان ترم ریاضی عمومی (1) روز شنبه مورخه 95/8/29

قابل توجه دانشجویان که با استاد آتنا قاسمی کلاس دارند

کلاس جبرانی اصول حسابداری 1 وحسابداری صنعتی روز پنجشنبه مورخه 95/8/27

قابل توجه دانشجو یان که پروژه مالی با استاد افسانه بحیرایی دارند

آخرین جلسه توجیهی پروژه مالی استاد بحیرایی روزپنجشنبه مورخه 95/8/27

قابل توجه دانشجویان با استاد اکرم میرزایی کلاس دارند

امتحان میان ترم حسابرسی روز پنجشنبه مورخه 95/8/27

قابل توجه دانشجویان بااستاد اکرم میرزایی کلاس دارند

کلاس جبرانی استاد اکرم میرزایی روز جهارشنبه مورخه 95/9/3

قابل توجه دانشجویان حسابداری که بااستاد مهدی علیزاده سردهائی کلاس دارند

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استاد علیزاده در مورخه 95/8/26

قابل توجه دانشجویان که با استاد حمیدی نسب کلاس ارند

برگزاری کلاس جبرانی حقوق تجارت روز پنجشنبه مورخه 95/8/20

قابل توجه دانشجویان که استاد ندا اکبری شهنی کلاس دارند

برگزاری کلاس جبرانی ریاضی 2 رور جمعه مورخه 95/8/21
کل صفحات: 36