حسابداری

سخنان ارزشمند:

قابل توجه دانشجویان که با استاد حشمتی درس پروژه مالی وکارآموزی دارند

تحویل گزارش کار آموزی وپروژه مالی درتاریخهای 95/10/4 و95/10/5

قابل توجه دانشجویان که با استاد مریم اسحق زاده کلاس دارند

کلاس جبرانی وامتحان روانخوانی قرآن با استاد اسحق زاده روزپنجشنبه مورخه 95/9/25

قابل توجه دانشجویان با استاد معصومه میرزائی نژاد لیمویی کلاس دارند

امتحان میانترم شرکتهای 1 روز دوشنبه مورخه 95/9/22

قابل توجه دانشجویان که با استاد لیلا تقی زاده کلاس دارند

کلاس جبرانی ریاضی 1 روز سه شنبه مورخه 95/9/23 وریاضی 2 روز چهارشنبه 95/9/24

قابل توجه دانشجویان با استاد حبیب اله دهقان کلاس دارند

کلیه کلاسهای استاد دهقان روز سه شنبه مورخه 95/9/16 تشکیل نمی شود

قابل توجه دانشجویان که با استاد اسحق زاده کلاس دارند

کلیه کلاسها استاد اسحق زاده روز شنبه مورخه 95/9/13 تشکیل نمی شود

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استاد سرکشیکی

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استاد سرکشیکی

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استاد بختیاری روز 5شنبه 95/9/11

کلیه کلاسهای استاد بختیاری روز 5شنبه 95/9/11تشکیل نمیشود

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استاد فرشاد امینلویی

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استاد فرشاد امینلویی

قابل توجه دانشجویان که با استاد محسن میرزائیان کلاس دارند

کلیه کلاسهای استاد میرزائیان روز سه شنبه مورخه 95/9/7 برگزار نمی شود

قابل توجه دانشجویان که با استاد مرضیه سلیمانی اگره کلاس دارند

کلیه کلاسهای استاد سلیمانی روز چهارشنبه مورخه 95/9/3 وروز یکشنه مورخه 95/9/7تشکیل نمی شود
کل صفحات: 36