حسابداری

سخنان ارزشمند:

آخرین مهلت تحویل کارآموزی خانم میرزایی لیمویی دوشنبه مورخ 95/11/25 از ساعت 8 الی 9 صبح می باشد

آخرین مهلت تحویل کارآموزی خانم میرزایی لیمویی دوشنبه مورخ 95/11/25 از ساعت 8 الی 9 صبح می باشد

کلاس آقای رنجبری تشکیل نمی گردد روز پنجشنبه مورخ 95/11/21

کلاس آقای رنجبری تشکیل نمی گردد روز پنجشنبه مورخ 95/11/21

کلاسهای روز چهارشنبه 95/11/20 آقای غلامی -آقای کمالی -آقای نیاکان - آقای احمدی تشکیل نمی گردد

کلاسهای روز چهارشنبه 95/11/20 آقای غلامی -آقای کمالی -آقای نیاکان - آقای احمدی تشکیل نمی گردد

عدم تشکیل کلاس خانم سقایی دروس اخلاق وتربیت اسلامی و دانش خانواده وجمعیت روز یکشنبه مورخ 95/11/24

عدم تشکیل کلاس خانم سقایی دروس اخلاق وتربیت اسلامی و دانش خانواده وجمعیت روز یکشنبه مورخ 95/11/24

عدم تشکیل کلاس استاد عباس کورانی روز شنبه 95/11/23

عدم تشکیل کلاس استاد عباس کورانی روز شنبه 95/11/23

آخرین مهلت تحویل کارآموزی استاد حشمتی روز پنجشنبه مورخ 95/11/21 از ساعت 9صبح الی 12

آخرین مهلت تحویل کارآموزی استاد حشمتی روز پنجشنبه مورخ 95/11/21 از ساعت 9صبح الی 12

قابل توجه دانشجو یان که با استادحمید رضا اشرفی کلاس دارند

کلاس کار آموزی با استاد اشرفی روزسه شنبه مورخه 95/11/12

قابل توجه دانشجویانی که با استاد معصومه عطاء الهی کلاس دارند

تحویل کار آموزی و پروژه روز شنبه مورخه 95/11/9

قابل توجه دانشجویان که با استادحشمتی کلاس دارند

تحویل پروژه وکار آموزی روز پنجشنبه مورخه 95/11/7

قابل توجه دانشجو یان که با استاد معصومه عطاء الهی کلاس دارند

تحویل پروژه وکار آموزی روز سه شنبه مورخه 95/10/21

قابل توجه دانشجویان که استاد ندا اکبری شهنی کلاس دارند

کلاس جبرانی روشهای آماری روز یکشنبه مورخه 95/10/5
کل صفحات: 36