حسابداری

سخنان ارزشمند:

برگزاری جلسه توجیهی درس پروژه مالی و کارآموزی آقایان چاوشی راد و رضایی منش

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس خانم عسکراوی

ادامه مطلب

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی آقای مریدسادات

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلیه کلاسهای خانم عباسیان دهکردی

ادامه مطلب

آخرین مهلت تحویل کارآموزی آقای مریدسادات

کارآموزی استاد جناب آقای چاوشی

آخرین مهلت تحویل پروژه مالی استاد خانم بحیرایی

تحویل کاراموزی استاد جناب آقای پرویز عطائی

زمان ارائه کارآموزی استاد حمیده یوسفی

29 خرداد و 11 تیرماه، ساعت 8 صبح

قابل توجه دانشجو یان که با استادفرامرز آستانه کلاس دارند

کلاسهای حسابداری صنعتی (1) حسابداری صنعتی (2) روز پنجشنبه مورخه 95/11/28 برگزار نمی شود

کلاس فیزیک پیش و فیزیک مکانیک خانم خزامی پور روز چهارشنبه مورخ 95/11/27 تشکیل نمی گردد

کلاس فیزیک پیش و فیزیک مکانیک خانم خزامی پور روز چهارشنبه مورخ 95/11/27 تشکیل نمی گردد
کل صفحات: 36