حسابداری

سخنان ارزشمند:

برگزاری جلسه جبرانی درس اصول حسابداری و توجیهی درس کارآموزی خانم صدرائی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای حسابداری مالی آقای رحمانی

عدم تشکیل کلاسهای خانم یوسفی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای خانم یوسفی

ادامه مطلب

برگزاری کلاس جبرانی آقای رضازاده

ادامه مطلب

برگزاری امتحان میانترم درس کلیات حقوق(آقای تعصبی)

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای خانم برزگر اصلانی

ادامه مطلب

برگزاری جلسه جبرانی کاربرد کامپیوتر در حسابداری 3 خانم عباسیان

ادامه مطلب

برگزاری جلسه جبرانی درس حقوق تجارت خانم لباف قاسمی

ادامه مطلب

برگزاری امتحان میانترم (حسابداری مالی) آقای نجدی

ادامه مطلب

برگزاری جلسه توجیهی درس پروژه مالی آقای چاوشی

ادامه مطلب
کل صفحات: 36