حسابداری

سخنان ارزشمند:

برگزاری امتحان بخش عملی درس کاربرد کامپیوتر2( خانم صدایی)

قابل توجه دانشجویان درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2و3( مشخصه 71 و 73)

برگزاری کلاس جبرانی حسابداری مالی (آقای نجدی)

عدم تشکیل کلاسهای آقای رضایی منش

اطلاعیه مهم گروه حسابداری

برگزاری کلاس پروژه مالی (آقای مسکینی)

عدم تشکیل کلاسهای خانم برزگر

برگزاری کلاس جبرانی اصول حسابداری ( خانم عسکراویی)

برگزاری امتحان پایانترم بخش عملی کاربرد کامپیوتر در حسابداری آقای سعید مسکینی

تحویل پروژه مالی آقای رضائی منش

برگزاری امتحان عملی پایانترم درس کاربرد کامپیوتر3 ( خانم صدایی )

کل صفحات: 36