حسابداری

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل کلاس استاد پنداریان روز دوشنبه 95/07/19

عدم تشکیل کلاس استاد حمیدی نسب روز یکشنبه 95/07/18

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استادقنبری

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استادقنبری

عدم تشکیل کلاس استاد رنجبری روز پنجشنبه 22/07/95

قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری که با استاد آنتا قاسمی کلاس دارند

عدم تشکلیل کلیه کلاس استاد قاسمی روز پنجشنبه مورخه 95/7/15

قابل توجه دانشجو یان حسابداری که با استاد شایسته سرکشیکی کارورزی دارند

کلاس توجیهی کارورزی روز یکشنبه مورخه 95/7/18 ساعت 8 صبح 15:30

قابل توجه دانشجویان که با استاد مریم همتی کلاس دارند

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استاد همتی روز سه شنبه مورخه95/7/13

قابل توجه دانشجویان که با استاد معصومه میرزایی نژاد لیموئی درس پروژه مالی دارند

جلسه توجیهی روز شنبه مورخه 95/7/17ساعت 10 الی11

عدم تشکیل کلیه کلاس های استاد رمضان حسینی سعیدآوی روز شنبه مورخ95/7/10و95/7/17

عدم تشکیل کلیه کلاس های استاد رمضان حسینی سعیدآوی روز شنبه مورخ95/7/10و95/7/17

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استادحدادزاده روز شنبه

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استادحدادزاده روز شنبه

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استاد حدادزاده روز شنبه مورخ10/7/95

کلیه کلاسهای استاد حدادزاده روز شنبه مورخ95/7/10تشکیل نمیشود
کل صفحات: 35