حسابداری

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل کلاس استاد سلامی روز دوشنبه26/07/95

عدم تشکیل کلاس استاد خانم افتاده روز یکشنبه 25/07/95

برگزاری کلاس توجیهی درس پروژه مالی استاد حشمتی روزه پنجشنبه 29/07/95از ساعت 9 الی 10ودرس کار آموزی ساعت 15/10الی 11 می باشد

عدم تشکیل کلاس استاد عابدینیان روز شنبه 24/07/95

عدم تشکیل کلیه کلاس استاد آقای آستانه،پنجشنبه 95/07/22

عدم تشکیل کلاس بعد از ظهر دوشنبه95/07/19 خانم دهقانی تفتی درس زبان فارسی

عدم تشکیل کلاس استاد خانم کریمی روز دوشنبه 19/07/95

عدم تشکیل کلاس استاد غلامی روز دوشنبه 19/07/95

عدم تشکیل کلاس استاد خانم خالقی روز دوشنبه 95/07/19

عدم تشکیل کلاس استادحشمتی روز شنبه 95/0717

عدم تشکیل کلاس استاد نریمانلو روز جمعه 95/07/23

کل صفحات: 36