حسابداری

سخنان ارزشمند:

آخرین مهلت تحویل پروژه و کارآموزی خانم بحیرایی روز چهارشنبه 96/3/10ساعت 8 الی 10 می باشد

آخرین مهلت تحویل پروژه و کارآموزی خانم بحیرایی روز چهارشنبه 96/3/10ساعت 8 الی 10 می باشد

برگزاری امتحان عملی آقای آزادی درس کاربرد حسابداری 3 روز جمعه 96/3/5 راس ساعت 8 صبح می باشد

برگزاری امتحان عملی آقای آزادی درس کاربرد حسابداری 3 روز جمعه 96/3/5 راس ساعت 8 صبح می باشد

برگزاری امتحان عملی خانم عیلانی درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2 برای داشجویان پسر روز جمعه 96/3/5 می باشد

برگزاری امتحان عملی خانم عیلانی درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2 برای داشجویان پسر روز جمعه 96/3/5 می باشد

عدم برگزاری کلاسهای آقای دلیریان روز پنجشنبه 96/3/4 و جلسه جبرانی درس حسابداری شرکتها2 راس ساعت 15:15 ودرس حسابداری مالیاتی ساعت 16:30 روز پنجشنبه 96/3/11 برگزار می گردد

عدم برگزاری کلاسهای آقای دلیریان روز پنجشنبه 96/3/4 و جلسه جبرانی درس حسابداری شرکتها2 راس ساعت 15:15 ودرس حسابداری مالیاتی ساعت 16:30 روز پنجشنبه 96/3/11 برگزار می گردد

عدم برگزاری کلاسهای آقای دلاوری روز پنجشنبه 96/3/4

عدم برگزاری کلاسهای آقای دلاوری روز پنجشنبه 96/3/4

کلاسهای جبرانی آقای آستانه درس حسابداری صنعتی 2 روز پنجشنبه96/3/4 راس ساعت 12:30 ودرس حسابداری صنعتی 1 روز جمعه 96/3/5 راس ساعت 8:30 برگزار می گردد.

کلاسهای جبرانی آقای آستانه درس حسابداری صنعتی 2 روز پنجشنبه96/3/4 راس ساعت 12:30 ودرس ح

کلاس جبرانی استاد آستانه جمعه 96/03/05 از ساعت 08/30 الی 13/00

قابل توجه دانشجو یان که با استاد علی نطاق اشتیوانی کلاس دارند

کلیه کلاسهای استاد علی نطاق اشتیوانی روز دوشنبه مورخه 96/3/1 برگزار نمی شود

قابل توجه دانشجویان با استادصبایی کلاس دارند

کلاس جبرانی درس کار آفرینی با استاد صبایی روز جمعه مورخه 96/3/5 از ساعت 14الی 16

قابل توجه دانشجویان که با استاد دلیریان کلاس دارند

کلاس جبرانی حسابداری شرکتها (2) روز سه شنبه مورخه 96/3/2 وحسابداری مالیاتی روز سه شنبه مورخه 96/3/2

به اطلاع دانشجویانی که با خانم اکرم میرزائی پروژه و کارآموزی دارند می رساند جهت تحویل کار و پروژه روز چهارشنبه 96/3/3 می باشد.

به اطلاع دانشجویانی که با خانم اکرم میرزائی پروژه و کارآموزی دارند می رساند جهت تحویل کار و پروژه روز چهارشنبه 96/3/3 می باشد.
کل صفحات: 35