حسابداری

سخنان ارزشمند:

آخرین مهلت تحویل کارآموزی آقای انتظاری

عدم تشکیل درس روشهای آماری ( خانم نصیری)

آخرین مهلت تحویل کارآموزی خانم عباسیان

آخرین مهلت تحویل کارآموزی خانم عطا الهی

آخرین مهلت تحویل پروژه مالی و کارآموزی (خانم بحیرایی)

آخرین مهلت تحویل پروژه مالی ( خانم شاکر)

آخرین مهلت تحویل پروژه مالی ( آقای رضایی منش)

آخرین مهلت تحویل درس کارآموزی آقای قهرمانی

آخرین مهلت تحویل پروژه مالی (آقای سعید مسکینی)

برگزاری کلاس جبرانی درس کارآفرینی و پروژه (خانم عباسیان دهکردی)

برگزاری امتحان میانترم شرکتهای 2 ( خانم بحیرایی)

کل صفحات: 36