حسابداری

سخنان ارزشمند:

برگزاری کلاس جبرانی خانم عباسیان

عدم تشکیل کلاسهای آقای کورانی مسکنی

برگزاری امتحان عملی دروس کاربرد کامپیوتر درحسابداری2و3 آقای انتظاری

عدم تشکیل کلاس خانم سلیمانی اگره کلیه دروس روز چهارشنبه 96/1/16

عدم تشکیل کلاس خانم سلیمانی اگره کلیه دروس روز چهارشنبه 96/1/16

عدم تشکیل کلاسهای خانم اکرم میرزائی روز چهارشنبه 95/12/18

عدم تشکیل کلاسهای خانم اکرم میرزائی روز چهارشنبه 95/12/18

عدم برگزاری کلاس اقای قدیمی درس مدریت مالی روز دوشنبه 95/12/16

عدم برگزاری کلاس اقای قدیمی درس مدریت مالی روز دوشنبه 95/12/16

جلسه توجیهی دروس پروژه و کارآموزی خانم بحیرایی روز چهارشنبه 95/12/18ساعت 13 الی 12:30 در کلاس 301 برگزار می گردد.

جلسه توجیهی دروس پروژه و کارآموزی خانم بحیرایی روز چهارشنبه 95/12/18ساعت 13 الی 12:30 در کلاس 301 برگزار می گردد.

عدم تشکیل کلاس خانم سید مومنی

عدم تشکیل کلاس خانم سیدمومنی درس حسارسی1 روز دوشنبه 95/12/16

کلاس خانم محمدی پیسخانی درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری2 روز سه شنبه 95/12/10 تشکیل نمی گردد.

کلاس خانم محمدی پیسخانی درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری2 روز سه شنبه 95/12/10 تشکیل نمی گردد.

جلسه توجیهی درس پروژه مالی استاد آقای بختیاری از ساعت 13 الی 12:30 وجلسه توجیهی درس کارآموزی از ساعت 12:30 الی 12 روز دوشنبه 95/12/09 در آمفی تائتربرگزار می گردد.

جلسه توجیهی درس پروژه مالی استاد آقای بختیاری از ساعت 13 الی 12:30 وجلسه توجیهی درس کارآموزی از ساعت 12:30 الی 12 روز دوشنبه 95/12/09 در آمفی تائتر دانشکده برگزار می گردد.

جلسه توجیهی درس پروژه مالی خانم عطاء الهی از ساعت 13 الی 12:30 وجلسه توجیهی درس کارآموزی از ساعت 12:30 الی 12 روز دوشنبه 95/12/09 در آکلاس 201برگزار می گردد.

جلسه توجیهی درس پروژه مالی خانم عطاء الهی از ساعت 13 الی 12:30 وجلسه توجیهی درس کارآموزی از ساعت 12:30 الی 12 روز دوشنبه 95/12/09 در کلاس 201برگزار می گردد.
کل صفحات: 33