حسابداری

سخنان ارزشمند:

کلاس خانم سلیمانی درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2 روز یکشنبه 96/2/3 تشکیل نمی گردد

کلاس خانم سلیمانی درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2 روز یکشنبه 96/2/3 تشکیل نمی گردد

کلاسهای خانم امیری ماهانی روز پنجشنبه 96/1/31 تشکیل نمی گردد

کلاسهای خانم امیری ماهانی روز پنجشنبه 96/1/31 تشکیل نمی گردد

برگزاری جلسه جبرانی درس شرکتهای 1 مشخصه 67 خانم میرزایی لیموئی روز پنجشنبه 96/1/31 ساعت 14 الی 16 ودرس شرکتهای 1 مشخصه 63 روز پنجشنبه 96/2/14 ساعت 14 الی 16 می باشد

برگزاری جلسه جبرانی درس شرکتهای 1 مشخصه 67 خانم میرزایی لیموئی روز پنجشنبه 96/1/31 ساعت 14 الی 16 ودرس شرکتهای 1 مشخصه 63 روز پنجشنبه 96/2/14 ساعت 14 الی 16 می باشد

جلسه توجیهی دروس پروژه مالی و کارآموزی خانم امیرخانی روز پنجشنبه 96/1/31 ساعت 12:30 الی 13 در کلاس 302 می باشد

جلسه توجیهی دروس پروژه مالی و کارآموزی خانم امیرخانی روز پنجشنبه 96/1/31 ساعت 12:30 الی 13 در کلاس 302 می باشد

جلسه توجیهی پروژه مالی آقای حسین پور فرد روز پنجشنبه 96/1/31 ساعت 15:30در کلاس 304 می باشد

جلسه توجیهی پروژه مالی آقای حسین پور فرد روز پنجشنبه 96/1/31 ساعت 15:30در کلاس 304 می باشد

عدم تشکیل کلاس استادآقای پرویز عطائی روز دوشنبه96/1/28

عدم تشکیل کلاس استادآقای پرویز عطائی روز دوشنبه96/1/28 دروس حسابداری شرکتها - وحسابداری مالیاتی

عدم تشکیل کلاس خانم صبورپنجشنبه 96/1/24 درس اصول سرپرستی

عدم تشکیل کلاس خانم صبور پنجشنبه 96/1/24 درس اصول سرپرستی

عدم تشکیل کلاس خانم سلیمانی اگره کلیه دروس روز چهارشنبه 96/1/16

عدم تشکیل کلاس خانم سلیمانی اگره کلیه دروس روز چهارشنبه 96/1/16

عدم تشکیل کلاس آقای دلاوری روز پنجشنبه 95/12/19

عدم تشکیل کلاس آقای دلاوری روز پنجشنبه 95/12/19 درس مدریت مالی

عدم تشکیل کلاسهای خانم اکرم میرزائی روز چهارشنبه 95/12/18

عدم تشکیل کلاسهای خانم اکرم میرزائی روز چهارشنبه 95/12/18

عدم برگزاری کلاس اقای قدیمی درس مدریت مالی روز دوشنبه 95/12/16

عدم برگزاری کلاس اقای قدیمی درس مدریت مالی روز دوشنبه 95/12/16
کل صفحات: 34