حسابداری

سخنان ارزشمند:

برگزاری امتحان میانترم خانم امام قلی وند

برگزاری امتحان میانترم خانم امام قلی وند درس برنامه سازی پیشرفته1 روز دوشنبه 96/8/29 راس ساعت 15:30

کلاس استاد خانم همتی درس اقتصاد خرد روز دوشنبه 96/08/29 تشکیل نمی گردد

به ادامه مطلب مراجعه شود

کلاس استاد حمیده یوسفی روز دوشنبه 96/08/29 تشکیل نمی گردد

قابل توجه دانشجویان با استادصبایی کلاس دارند

کلاس جبرانی درس کار آفرینی با استاد صبایی روز جمعه مورخه 96/3/5 از ساعت 14الی 16

قابل توجه دانشجویان که با استاد دلیریان کلاس دارند

کلاس جبرانی حسابداری شرکتها (2) روز سه شنبه مورخه 96/3/2 وحسابداری مالیاتی روز سه شنبه مورخه 96/3/2

به اطلاع دانشجویانی که با خانم اکرم میرزائی پروژه و کارآموزی دارند می رساند جهت تحویل کار و پروژه روز چهارشنبه 96/3/3 می باشد.

به اطلاع دانشجویانی که با خانم اکرم میرزائی پروژه و کارآموزی دارند می رساند جهت تحویل کار و پروژه روز چهارشنبه 96/3/3 می باشد.

عدم تشکیل درس مدریت مالی آقای قدیمی روز دوشنبه 96/2/25

عدم تشکیل درس مدریت مالی آقای قدیمی روز دوشنبه 96/2/25

برگزاری کلاس جبرانی درس اقتصاد خرد خانم امیری ماهانی روز پنجشنبه 96/2/21 ساعت 8:30 الی 10

برگزاری کلاس جبرانی درس اقتصاد خرد خانم امیری ماهانی روز پنجشنبه 96/2/21 ساعت 8:30 الی 10

عدم برگزاری تمامی کلاسهای خانم اکرم میرزایی روز چهارشنبه 96/2/20

عدم برگزاری تمامی کلاسهای خانم اکرم میرزایی روز چهارشنبه 96/2/20

کلاسهای آقای دلاوری روز پنجشنبه 96/2/14 تشکیل نمی گردد

کلاسهای آقای دلاوری روز پنجشنبه 96/2/14 تشکیل نمی گردد

برگزاری کلاس جبرانی روشهای آماری خانم تقی زاده طام روز جمعه 96/2/15 ساعت 11 می باشد

برگزاری کلاس جبرانی روشهای آماری خانم تقی زاده طام روز جمعه 96/2/15 ساعت 11 می باشد
کل صفحات: 35