حسابداری

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل کلاس آقای دلاوری روز پنجشنبه 95/12/19

عدم تشکیل کلاس آقای دلاوری روز پنجشنبه 95/12/19 درس مدریت مالی

عدم تشکیل کلاسهای خانم اکرم میرزائی روز چهارشنبه 95/12/18

عدم تشکیل کلاسهای خانم اکرم میرزائی روز چهارشنبه 95/12/18

عدم برگزاری کلاس اقای قدیمی درس مدریت مالی روز دوشنبه 95/12/16

عدم برگزاری کلاس اقای قدیمی درس مدریت مالی روز دوشنبه 95/12/16

جلسه توجیهی دروس پروژه و کارآموزی خانم بحیرایی روز چهارشنبه 95/12/18ساعت 13 الی 12:30 در کلاس 301 برگزار می گردد.

جلسه توجیهی دروس پروژه و کارآموزی خانم بحیرایی روز چهارشنبه 95/12/18ساعت 13 الی 12:30 در کلاس 301 برگزار می گردد.

عدم تشکیل کلاس خانم سید مومنی

عدم تشکیل کلاس خانم سیدمومنی درس حسارسی1 روز دوشنبه 95/12/16

کلاس خانم محمدی پیسخانی درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری2 روز سه شنبه 95/12/10 تشکیل نمی گردد.

کلاس خانم محمدی پیسخانی درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری2 روز سه شنبه 95/12/10 تشکیل نمی گردد.

جلسه توجیهی درس پروژه مالی استاد آقای بختیاری از ساعت 13 الی 12:30 وجلسه توجیهی درس کارآموزی از ساعت 12:30 الی 12 روز دوشنبه 95/12/09 در آمفی تائتربرگزار می گردد.

جلسه توجیهی درس پروژه مالی استاد آقای بختیاری از ساعت 13 الی 12:30 وجلسه توجیهی درس کارآموزی از ساعت 12:30 الی 12 روز دوشنبه 95/12/09 در آمفی تائتر دانشکده برگزار می گردد.

جلسه توجیهی درس پروژه مالی خانم عطاء الهی از ساعت 13 الی 12:30 وجلسه توجیهی درس کارآموزی از ساعت 12:30 الی 12 روز دوشنبه 95/12/09 در آکلاس 201برگزار می گردد.

جلسه توجیهی درس پروژه مالی خانم عطاء الهی از ساعت 13 الی 12:30 وجلسه توجیهی درس کارآموزی از ساعت 12:30 الی 12 روز دوشنبه 95/12/09 در کلاس 201برگزار می گردد.

عدم تشکیل کلاس خانم صدرایی درس مدریت مالی مشخصه 271 روز دوشنبه 95/12/9 فقط ساعت 12:30 الی 10:15

عدم تشکیل کلاس خانم صدرایی درس مدریت مالی مشخصه 271 روز دوشنبه 95/12/9 فقط ساعت 12:30 الی 10:15

عدم تشکیل کلاس اقای آزادی درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری3 روز جمعه 95/12/6

عدم تشکیل کلاس اقای آزادی درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری3 روز جمعه 95/12/6

عدم تشکیل کلاس خانم صدرایی درس مدریت مالی مشخصه 217 روز دوشنبه 95/12/9 ساعت 12:30 الی 10:15

عدم تشکیل کلاس خانم صدرایی درس مدریت مالی مشخصه 217 روز دوشنبه 95/12/9 ساعت 12:30 الی 10:15
کل صفحات: 33