امور کلاس ها

سخنان ارزشمند:

عدم برگزاری کلاس خانم ابراهیمی درس آشنایی بامعماری اسلامی روز شنبه 96/2/2

عدم برگزاری کلاس خانم ابراهیمی درس آشنایی بامعماری اسلامی روز شنبه 96/2/2

برگزاری کلاس جبرانی تمرین معماری 2 خانم شاهانی روز جمعه 96/2/1

برگزاری کلاس جبرانی تمرین معماری 2 خانم شاهانی روز جمعه 96/2/1

عدم تشکیل کلاسهای خانم خرم روز چهارشنبه 96/1/23

عدم تشکیل کلاسهای خانم خرم روز چهارشنبه 96/1/23

عدم تشکیل کلاس آقای وفاپور

عدم تشکیل کلاس آقای وفاپور روز دوشنبه 95/01/21 درس طراحی معماری

عدم برگزاری کلاس اقای عباسی برجی روز پنجشنبه 95/12/19

عدم برگزاری کلاس اقای عباسی برجی درس درک وبیان معماری 1روز پنجشنبه 95/12/19

عدم تشکیل کلاس خانم سپهری روز پنجشنبه

عدم تشکیل کلاس خانم سپهری روز پنجشنبه 95/12/17 درس درک وبیان معماری2

عدم تشکیل کلاس خانم کریمی نمینی

کلاسهای خانم کریمی نمینی کلیه دروس روز یکشنبه 95/12/15 تشکیل نمی گردد

عدم تشکیل دروس مبانی هنرهای تجسمی وآشنایی بامعماری جهان خانم حسین زاده سیلاخوری روز دوشنبه 95/12/9 تشکیل نمی گردد.

عدم تشکیل دروس مبانی هنرهای تجسمی وآشنایی بامعماری جهان خانم حسین زاده سیلاخوری روز دوشنبه 95/12/9 تشکیل نمی گردد.

عدم تشکیل کلاس خانم اوجانی درس هندسه ترسیمی روز یکشنبه 95/12/8

عدم تشکیل کلاس خانم اوجانی درس هندسه ترسیمی روز یکشنبه 95/12/8

عدم تشکیل کلاس خانم اوجانی درس هندسه ترسیمی روز یکشنبه 95/12/08

عدم تشکیل کلاس خانم اوجانی درس هندسه ترسیمی روز یکشنبه 95/12/08

عدم تشکیل کلاس درس تنظیم شرایط محیطی 1 اقای پنداریان روز سه شنبه 95/12/03

عدم تشکیل کلاس درس تنظیم شرایط محیطی 1 اقای پنداریان روز سه شنبه 95/12/03
کل صفحات: 16