امور کلاس ها

سخنان ارزشمند:

برگزاری جلسه جبرانی خانم اصغری

عدم تشکیل کلاس خانم سپهری روز پنجشنبه

عدم تشکیل کلاس خانم سپهری روز پنجشنبه 95/12/17 درس درک وبیان معماری2

عدم تشکیل کلاس خانم کریمی نمینی

کلاسهای خانم کریمی نمینی کلیه دروس روز یکشنبه 95/12/15 تشکیل نمی گردد

عدم تشکیل دروس مبانی هنرهای تجسمی وآشنایی بامعماری جهان خانم حسین زاده سیلاخوری روز دوشنبه 95/12/9 تشکیل نمی گردد.

عدم تشکیل دروس مبانی هنرهای تجسمی وآشنایی بامعماری جهان خانم حسین زاده سیلاخوری روز دوشنبه 95/12/9 تشکیل نمی گردد.

عدم تشکیل کلاس خانم اوجانی درس هندسه ترسیمی روز یکشنبه 95/12/8

عدم تشکیل کلاس خانم اوجانی درس هندسه ترسیمی روز یکشنبه 95/12/8

عدم تشکیل کلاس خانم اوجانی درس هندسه ترسیمی روز یکشنبه 95/12/08

عدم تشکیل کلاس خانم اوجانی درس هندسه ترسیمی روز یکشنبه 95/12/08

عدم تشکیل کلاس درس تنظیم شرایط محیطی 1 اقای پنداریان روز سه شنبه 95/12/03

عدم تشکیل کلاس درس تنظیم شرایط محیطی 1 اقای پنداریان روز سه شنبه 95/12/03

عدم تشکیل کلاس خانم عسگری روز چهارشنبه مورخ95/11/27 دوس ریاضی عمومی و ریاضی پیش دانشگاهی

عدم تشکیل کلاس خانم عسگری روز چهارشنبه مورخ95/11/27 درس ریاضی عمومی و ریاضی پیش دانشگاهی

کلاس خانم مجیدی درس کاربردنرم افزارهای رایانه ای در معماری روز دوشنبه 95/12/2 تشکیل نمی گرددوجلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

کلاس خانم مجیدی درس کاربردنرم افزارهای رایانه ای در معماری روز دوشنبه 95/12/2 تشکیل نمی گرددوجلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

کلاسهای استاد شاهانی روز شنبه 95/11/23 تشکیل نمی گردد. ضمنا جلسه جبرانی آنها متعاقبا اعلام می گردد.

کلاسهای استاد شاهانی روز شنبه 95/11/23 تشکیل نمی گردد. ضمنا جلسه جبرانی آنها متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجو یان که با استاد سارا ابراهیمی کلاس دارند

کلاس جبرانی درس معماری اسلامی روز دوشنبه مورخ 95/10/6و جبرانی عناصر جزییات روز چهارشنبه مورخ 95/10/8
کل صفحات: 16