امور کلاسها

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل کلاسهای خانم خوش خلقت

عدم تشکیل کلاسهای آقای جواهری ( گروه مکانیک خودرو)و آقای کابلی ( گروه تربیت بدنی)

عدم تشکیل کلیه کلاسها (خانم فیروز)

عدم تشکیل کلیه کلاس های خانم تقی زاده

برگزاری کلاس جبرانی آقای بابک البرجی

عدم تشکیل فیریک پیش مشخصه 419 (آقای آئینه وند)

برگزاری امتحان میانترم درس ریاضی پیش دانشگاهی (خانم آبشناس)

عدم تشکیل کلاس آقای زرگر

عدم تشکیل کلاسهای خانم ذبیح زاده

عدم تشکیل کلاسهای آقای معتمدیان

ادامه مطلب

برگزاری کلاس جبرانی ریاضی پیش دانشگاهی خانم آب شناس

ادامه مطلب
کل صفحات: 3