امور کلاسها

سخنان ارزشمند:

جلسه توجیهی کارآموزی و پروژه مالی آقایان میرشاهولد- نجدی- مهدیزاده-یزدی-خانمها فاروقی -عطاءالهی- ربیعی و رشیدالاسلام

*اطلاعیه آموزشی*

جلسه توجیهی درس کارآموزی استا د آقای شکوری

برگزری جلسه توجیهی پروژه ( خانم ملک لو )

عدم تشکیل کلاسهای آقای رییسی

* اطلاعیه آموزشی*

عدم تشکیل زبان فارسی روز یکشنبه

عدم تشکیل کلاس خانم احمدی

شروع کلاسهای عملی درس تربیت بدنی1 و دروس عملی (رشته تربیت بدنی)

برگزاری کلاسهای تربیت بدنی ( ترم تابستان 98)

آخرین مهلت تحویل درس پروژه آقای احسان زاده

کل صفحات: 4