امور کلاسها

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل کلاسهای دانشکده از ساعت 16

عدم تشکیل کلاس آقای احسان نریمانی وخانم مهسا جمشیدی طهرانیان

عدم تشکیل کلیه کلاسهای دانشکده

عدم تشکیل کلاسهای خانم عابدینی

برگزاری جلسه جبرانی خانم اصغری و خانم تنها

عدم تشکیل کلاس خانم ربیعی و خانم دامغانی

عدم تشکیل کلاسهای آقای دامغانی و خانم مرتضایی

عدم تشکیل کلاسهای خانم نظری فهندری

عدم تشکیل کلاسهای آقای رئیسی و آقای صادقی کردار روز پنجشنبه 98/8/16

عدم تشکیل کلاس خانم مهدیس جمشیدی ( ریاضی پیش مشخصه 478)

عدم تشکیل کلاسهای آقای توکلیان وآقای امیری ماوی

کل صفحات: 6