امور کلاسها

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل کلاسهای آقای حیاوی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای آقای خدابخشی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای خانم لطف ذرعی و آقای نجدی

ادامه مطلب

عدم تشکیل درس آمارواحتمالات خانم تقی زاده طام

ادمه مطلب

عدم تشکیل کلیه کلاسهای خانم خوش خلقت

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلیه کلاسهای خانم احمدی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلیه کلاسهای آقای مریدسادات

ادامه مطلب

برگزاری جلسه توجیهی کارآموزی استادنجدی و خانم عبدلی روز شنبه 97/7/28