امور کلاسها

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل کلاسهای آقای دامغانی

برگزاری کلاس جبرانی ( خانم مرتضایی و خانم نوری)

برگزاری کلاسهای تربیت بدنی در مجموعه ورزشی یاس به شرح ذیل....

عدم تشکیل کلاسهای (خانم فیروز)

عدم تشکیل کلاسهای آقای احسان زاده

برگزاری جلسه توجیهی کارآموزی آقای میرزاجانی و درس پروژه آقای ذوقی رودسری

جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود (2-98-97 )

عدم تشکیل کلاسهای خانم خوش خلقت

عدم تشکیل کلاسهای آقای جواهری ( گروه مکانیک خودرو)و آقای کابلی ( گروه تربیت بدنی)

عدم تشکیل کلیه کلاسها (خانم فیروز)

عدم تشکیل کلیه کلاس های خانم تقی زاده

کل صفحات: 3