امور کلاسها

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل کلاسهای خانم مرتضایی

عدم تشکیل کلاسهای خانم علیزاده

عدم تشکیل کلاسهای خانم آموت سر دروس( زبان فنی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی)

جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود (2-98-97 )

برگزاری کلاس جبرانی درس فارسی عمومی ( خانم مرتضایی)

عدم تشکیل دروس تنظیم خانواده و جمعیت مشخصه های 917,518و519

حذف گروه مشخصه 565 درس آشنایی با قرائت قرآن کریم ( آقای حیاوی اهوازی)

حذف گروه مشخصه 438 درس زبان فارسی (خانم دهقانی تفتی)

حذف گروه مشخصه 555 درس اندیشه اسلامی1 خانم حسینی ترکانی

آدرس مجموعه های ورزشی شهرک استقلال و شهرک دریا

موضوع:درس کارآموزی و پروژه مالی

کل صفحات: 4