عمومی

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل کلاسهای خانم صاحبی و خانم فتح الهی

جلسه توجیهی کارآموزی آقای سلطان بلاغی -پروژه خانم زمانی- کارآموزی خانم علیزاده- پروژه مالی خانم حدیدی

عدم تشکیل کلاس خانم حکیمه بیمقدار

جلسه توجیهی درس پروژه مالی آقای عبدی و کارآموزی خانم خانقاهی

عدم تشکیل کلاسهای خانم رحیم زاده

عدم تشکیل کلاسهای آقایان ذوقی رودسری( کامپیوتر) و آسمان نسب ( رشته امور اداری)

*اطلاعیه آموزشی*

جلسه توجیهی درس کارآموزی استا د آقای شکوری

برگزری جلسه توجیهی پروژه ( خانم ملک لو )

عدم تشکیل کلاسهای آقای رییسی

* اطلاعیه آموزشی*

کل صفحات: 6