عمومی

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل کلاس آقای اشرفی

عدم تشکیل کلاسهای خانم عباسیان دهکردی

عدم تشکیل کلاسهای (خانم فیروز)

عدم تشکیل کلاسهای آقای احسان زاده

برگزاری جلسه توجیهی کارآموزی آقای میرزاجانی و درس پروژه آقای ذوقی رودسری

جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود (2-98-97 )

عدم تشکیل کلاسهای خانم خوش خلقت

عدم تشکیل کلاسهای آقای جواهری ( گروه مکانیک خودرو)و آقای کابلی ( گروه تربیت بدنی)

عدم تشکیل کلیه کلاسها (خانم فیروز)

عدم تشکیل کلیه کلاس های خانم تقی زاده

برگزاری کلاس جبرانی آقای بابک البرجی

کل صفحات: 4