عمومی

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل کلاسهای خانم عابدینی

عدم تشکیل کلاسهای آقای لحمی

عدم تشکیل کلاس خانم خوش خلقت ( زبان خارجه)

عدم تشکیل درس دانش خانواده و جمعیت

آدرس مجموعه های ورزشی شهرک استقلال و شهرک دریا

موضوع:درس کارآموزی و پروژه مالی

اطلاعیه آموزشی

زمانبندی حذف و اضافه

عدم تشکیل کلاسهای آقای مریدسادات

عدم تشکیل کلاسهای خانم موسی پور

عدم تشکیل کلاسهای آقای محمد یادروج

کل صفحات: 5