عمومی

سخنان ارزشمند:

برگزاری کلاس جبرانی آقای بابک البرجی

عدم تشکیل فیریک پیش مشخصه 419 (آقای آئینه وند)

برگزاری امتحان میانترم درس ریاضی پیش دانشگاهی (خانم آبشناس)

عدم تشکیل کلاس آقای زرگر

عدم تشکیل کلاسهای خانم ذبیح زاده

عدم تشکیل کلاسهای آقای معتمدیان

ادامه مطلب

برگزاری کلاس جبرانی ریاضی پیش دانشگاهی خانم آب شناس

ادامه مطلب

برگزاری کلاس جبرانی ریاضی پیش خانم آب شناس

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای خانم حدادزاده

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای خانم کاظمی راد

ادامه مطلب

عدم تشکیل درس ریاضی پیش خانم بغدادچی مشخصه 415

ادامه مطلب
کل صفحات: 3