معماری

سخنان ارزشمند:

آخرین مهلت تحویل کارآموزی خام اوجانی ( رشته معماری)

آخرین مهلت تحویل پروژه و کارآموزی آقای وفاپور

آخرین مهلت ارائه درس روستا(1) خانم سعادتی

برگزاری کلاس جبرانی ترسیم فنی ( آقای عطایی نائینی)

قابل توجه دانشجویان رشته معماری ( تحویل پروژه آقای مهندس وفاپور)

عدم تشکیل کلاس آقای عباسی برجی

برگزاری کلاس جبرانی هندسه ترسیمی ( خانم اوجانی)

عدم تشکیل کلاسهای خانم جلیلیان

برگزاری کلاس جبرانی ترسیم فنی ( خانم بهروش)

برگزاری کلاس جبرانی خانم خرم (گروه معماری)

عدم تشکیل کلاسهای خانم خندان

ادامه مطلب
کل صفحات: 18