معماری

سخنان ارزشمند:

کلاس جبرانی استاد خانم شاهانی

برگزاری کلاس جبرانی خانم شاهانی دروس روستا و معماری اسلامی روز شنبه مورخ 95/10/11

برگزاری امتحان عملی استاد موناامانی

امتحان عملی درس تمرین معماری با استاد مونا امانی روز شنبه مورخ 95/10/11ساعت 10:00الی 12:00ودرس درک وبیان معماری روز یکشنبه برگزار می گردد.

برگزاری جلسه جبرانی استاد عباسی برجی

کلاس جبرانی درس درک وبیان معماری استاد عباسی برجی روز چهارشنبه مورخ 95/10/08ساعت 12:00الی15:30 ودرس تمرین معماری همان روز ساعت 15:40 الی 18:40

کلاس جبرانی خانم دادفر

برگزاری کلاس جبرانی درس روستا استاد خانم دادفر روز جمعه مورخ 95/10/10 ساعت 08:00 الی 11:30 ودرس زبان فنی ساعت 12:00الی 13:30می باشد

قابل توجه دانشجو یان که با استاد سارا ابراهیمی کلاس دارند

کلاس جبرانی درس معماری اسلامی روز دوشنبه مورخ 95/10/6و جبرانی عناصر جزییات روز چهارشنبه مورخ 95/10/8

قابل توجه دانشجو یان که با استاد مهنوش سپهری کلاس دارند

عدم تشکیل کلاس پرسپکتیوبا مشخصه 287روز پنجشنبه مورخه 95/10/2

قابل توجه دانشجویان که با استاد حسین نیاکان کلاس دارند

کلاس جبرانی کاربرد نرم افزار های رایانه و متره وبرآورد روز جمعه مورخه 95/10/10

قابل توجه دانشجویان که با استادبیژن سید جمالی کلاس دارند

کلاس فوق برنامه برای درس نقشه برداری روز چهارشنبه مورخه 95/10/1

قابل توجه دانشجویان که با استاد سیف کلاس دارند

کلاس مبانی کامپیوتر وبرنامه نویسی روز یکشنبه مورخه 95/9/28

قابل توجه دانشجویان پسر که با استاد پیمان حسن پور آزاد کلاس دارند

کلاس جبرانی درس اصول سرپرستی روز جمعه مورخه 95/9/26

قابل توجه دانشجویان با استاد فاطمه حسین زاده کلاس دارند

کلاس جبرانی معماری جهان روز چهارشنبه ساعت 8 الی 13برگزار می شود
کل صفحات: 18