معماری

سخنان ارزشمند:

برگزاری کلاس جبرانی خانم خرم (گروه معماری)

عدم تشکیل کلاسهای خانم خندان

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلیه کلاسهای آقای جعفری آبش لو

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس خانم بهروش

ادامه مطلب

تحویل کارآموزی استاد خانم اوجانی

کلاس خانم مجیدی درس کاربردنرم افزارهای رایانه ای در معماری روز دوشنبه 95/12/2 تشکیل نمی گرددوجلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

کلاس خانم مجیدی درس کاربردنرم افزارهای رایانه ای در معماری روز دوشنبه 95/12/2 تشکیل نمی گرددوجلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

کلاسهای استاد شاهانی روز شنبه 95/11/23 تشکیل نمی گردد. ضمنا جلسه جبرانی آنها متعاقبا اعلام می گردد.

کلاسهای استاد شاهانی روز شنبه 95/11/23 تشکیل نمی گردد. ضمنا جلسه جبرانی آنها متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجو یان که با استاد سارا ابراهیمی کلاس دارند

کلاس جبرانی درس معماری اسلامی روز دوشنبه مورخ 95/10/6و جبرانی عناصر جزییات روز چهارشنبه مورخ 95/10/8

قابل توجه دانشجو یان که با استاد مهنوش سپهری کلاس دارند

عدم تشکیل کلاس پرسپکتیوبا مشخصه 287روز پنجشنبه مورخه 95/10/2

قابل توجه دانشجویان که با استادبیژن سید جمالی کلاس دارند

کلاس فوق برنامه برای درس نقشه برداری روز چهارشنبه مورخه 95/10/1

قابل توجه دانشجویان که با استاد سیف کلاس دارند

کلاس مبانی کامپیوتر وبرنامه نویسی روز یکشنبه مورخه 95/9/28
کل صفحات: 18