معماری

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل کلاسهای خانم خرم

جلسه توجیهی درس کارآموزی گروه معماری

قابل توجه دانشجویان رشته معماری ( تحویل پروژه آقای مهندس وفاپور)

عدم تشکیل کلاس آقای عباسی برجی

برگزاری کلاس جبرانی هندسه ترسیمی ( خانم اوجانی)

عدم تشکیل کلاسهای خانم جلیلیان

برگزاری کلاس جبرانی ترسیم فنی ( خانم بهروش)

برگزاری کلاس جبرانی خانم خرم (گروه معماری)

عدم تشکیل کلاسهای خانم خندان

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلیه کلاسهای آقای جعفری آبش لو

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس خانم بهروش

ادامه مطلب
کل صفحات: 18