امور کلاس ها

سخنان ارزشمند:

عدم برگزاری درس والیبال خانم موسوی روز یکشنبه 96/7/30 دانشجویان دختر

عدم برگزاری درس والیبال خانم موسوی روز یکشنبه 96/7/30 دانشجویان دختر

عدم برگزاری تمامی کلاسهای خانم زهرا فتح الهی رشته تربیت بدنی روز یکشنبه 96/7/23 تشکیل نمی گردد

عدم برگزاری تمامی کلاسهای خانم زهرا فتح الهی رشته تربیت بدنی روز یکشنبه 96/7/23 تشکیل نمی گردد

عدم برگزاری فقط دروس کشتی و ژیمناستیک آقای محمد بهرامیان برادران روز جمعه 96/7/21 و بقیه دروس ایشان تشکیل میگردد.

عدم برگزاری فقط دروس کشتی و ژیمناستیک آقای محمد بهرامیان برادران روز جمعه 96/7/21 و بقیه دروس ایشان تشکیل میگردد.

عدم تشکیل کلاس اقای مهدی سید علی اصول سرپرستی در تربیت بدنی و روشهای اموزش تربیت بدنی روز یکشنبه 96/7/16

عدم تشکیل کلاس اقای مهدی سید علی اصول سرپرستی در تربیت بدنی و روشهای اموزش تربیت بدنی روز یکشنبه 96/7/16

عدم تشکیل کلاسهای خانم سارا صبائی دروس آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی مشخصه های 63و64روز دوشنبه 96/07/03 تشکیل نمی گردد

عدم تشکیل کلاسهای خانم سارا صبائی دروس آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی مشخصه های 63و64روز دوشنبه 96/07/03 تشکیل نمی گردد

عدم برگزاری کلاس خانم آزاده سادات مقدم نیا روز یکشنبه 96/07/02 درس کاربرد رایانه در تربیت بدنی مشخصه 61

عدم برگزاری کلاس خانم آزاده سادات مقدم نیا روز یکشنبه 96/07/02 درس کاربرد رایانه در تربیت بدنی مشخصه 61

برگزاری دروس جبرانی خانم پونه شریف روز یکشنبه 96/2/31 اصول مبانی تربیت بدنی ساعت15:30و وروش آموزش تربیت بدنی ساعت 17

برگزاری دروس جبرانی خانم پونه شریف روز یکشنبه 96/2/31 اصول مبانی تربیت بدنی ساعت15:30و وروش آموزش تربیت بدنی ساعت 17

عدم برگزاری کلاس ورزش تخصصی آقایان روز پنجشنبه 96/2/21 ساعت 14 الی 16 استاد مغاری

عدم برگزاری کلاس ورزش تخصصی آقایان روز پنجشنبه 96/2/21 ساعت 14 الی 16 استاد مغاری

عدم برگزاری تمامی کلاسهای خانم پونه شریف روز یکشنبه 96/2/17

عدم برگزاری تمامی کلاسهای خانم پونه شریف روز یکشنبه 96/2/17

کلاس خانم رحمانی درس روانشناسی کودک و نوجوان روز یکشنبه 96/2/17 تشکیل نمی گردد

کلاس خانم رحمانی درس روانشناسی کودک و نوجوان روز یکشنبه 96/2/17 تشکیل نمی گردد

قابل توجه دانشجویان با استاد ندا قدیانلو کلاس دارند

کلاس جبرانی تربیت بدنی روز شنبه مورخه 96/2/9بامشخصه 313و314
کل صفحات: 4