امور کلاس ها

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل کلاسهای آقای یگانه

عدم تشکیل کلاسهای خانم فتح الهی

عدم تشکیل کلاس خانم نوروزی

جلسه توجیهی درس کارآموزی خانم فتح الهی

عدم تشکیل کلاس (تربیت بدنی 1و تنیس روی میز )آقای رییسی

عدم تشکیل کلاس والیبال3 - تربیت بدنی 1 و آمادگی جسمانی ( پسران)و تربیت بدنی 1( دختران)

عدم تشکیل کلاس کشتی2

عدم تشکیل کلاس آقای مجتبی رئیسی

قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی

عدم تشکیل اصول سرپرستی در تربیت بدنی( خانم رحمانی)

عدم تشکیل کلاس تنیس روی میز2 ( خانم یگانه فر)

کل صفحات: 4