امور کلاس ها

سخنان ارزشمند:

قابل توجه رشته تربیت بدنی و دانشجویانی که تک درس تربیت بدنی را اخذ نموده اند

کلاس های" عملی " تربیت بدنی در حال تشکیل هستند و حضور دانشجویان الزامی می باشد

قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی

زمان شروع کلاس های"عملی" تربیت بدنی متعاقباً اعلام می گردد

زمان شروع کلاس های"عملی" تربیت بدنی متعاقباً اعلام می گردد

محل تشکیل کلاس های تربیت بدنی عمومی

اطلاعیه تربیت بدنی عمومی

امتحان میان ترم درس روانشناسی کودک و نوجوان استاد برزگر به چهارشنبه بعد از اربعین حسینی تغییر یافت.

امتحان میان ترم روانشناسی کودک و نوجوان استاد برزگر به روز چهارشنبه 94/09/18

قابل توجه دانشجویان تربیت بدنی: