امور کلاس ها

سخنان ارزشمند:

امتحان تئوری درس تنیس روی میز دانشجویان تربیت بدنی که با استاد برزگر دارند

امتحان تئوری درس تنیس روی میز دانشجویان تربیت بدنی که با استاد برزگر دارند: سه شنبه مورخ 95/9/30 ساعت 14 در سالن تربیت بدنی برگزار می کردد.

امتحان تئوری و عملی دو میدانی دانشجویان پسر تربیت بدنی که با استاد برزگر کلاس دارند

امتحان تئوری و عملی دومیدانی دانشجویان پسر تربیت بدنی که با استاد برزگر کلاس دارند جمعه 26/9/95 ساعت 8 صبح برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان با استاد محبوبه خالقی مقدم کلاس دارند

امتحان عملی تربیت بدنی (1)روز دوشنبه مورخه 95/9/29

قابل توجه دانشجویان که با استاد فاطمه سمیعی شیردره کلاس دارند

کلیه کلاسها استاد سمیعی روز شنبه مورخه 95/9/20 تشکیل نمی شود

قابل توجه دانشجویان تربیت بدنی کلاس دومیدانی روز جمعه دارند

کلاس دومیدانی روز جمعه مورخه 95/9/19 برگزار نمی شودبجای آن کلاس فوتسال تشکیل می شود

قابل توجه دانشجویان تربیت بدنی که با استاد گودرزی کلاس دارند

کلاس جبرانی استاد گودرزی روز چهارشنبه مورخه 95/9/3

قابل توجه دانشجویان که با استاد سمیعی کلاس دارند

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استاد سمیعی روز شنبه مورخه 95/8/29

قابل توجه دانشجویان استاد فتح اللهی کلاس دارند

عدم تشکیل کلیه کلاسهاروز یکشنبه مورخه 2/8/95

قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی

فردا جمعه 95/07/23 کلاس والیبال پسران ساعت 8:45 برگزار میشود

قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی

فردا جمعه 95/07/23 کلاس فوتبال برگزار نمیگردد

قابل توجه دانشجویان پسران رشته تربیت بدنی

کلاس شنا (3)روز سه شنبه ساعت 8الی 9/30اانتقال یافت
کل صفحات: 2