امور کلاس ها

سخنان ارزشمند:

قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی پسر بدلیل برگزاری مسابقات در سالن دریا کلاسها بصورت تئوری در دانشگاه سما روز جمعه مورخ 95/11/29 در دانشکده سما بر گزار می گردد

قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی پسر روز جمعه مورخ 95/11/29 بدلیل برگزاری مسابقات در سالن دریا کلاسها بصورت تئوری در دانشگاه سما بر گزار می گردد

قابل توجه دانشجویان تربیت بدنی که با استاد گودرزی کلاس دارند

کلاس جبرانی استاد گودرزی روز چهارشنبه مورخه 95/9/3

قابل توجه دانشجویان که با استاد سمیعی کلاس دارند

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استاد سمیعی روز شنبه مورخه 95/8/29

قابل توجه دانشجویان استاد فتح اللهی کلاس دارند

عدم تشکیل کلیه کلاسهاروز یکشنبه مورخه 2/8/95

قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی

فردا جمعه 95/07/23 کلاس والیبال پسران ساعت 8:45 برگزار میشود

قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی

فردا جمعه 95/07/23 کلاس فوتبال برگزار نمیگردد

قابل توجه دانشجویان پسران رشته تربیت بدنی

کلاس شنا (3)روز سه شنبه ساعت 8الی 9/30اانتقال یافت

((قابل توجه کلیه دانشجویان رشته تربیت بدنی دختر و پسر))

تاریخ شروع کلاسهای عملی این رشته متعاقباً اعلام می شود.

قابل توجه دانشجویانی که واحد تربیت بدنی عمومی با استاد برزگر محمدی دارند

پنجشنبه 4 شهریور ساعت سه نیم امتحان تئوری و عملی

قابل توجه دانشجویانی که امتحان عملی درس تربیت بدنی را انجام نداده اند

امتحان عملی درس تربیت بدنی

عدم تشکیل کلاسهای دومیدانی و بازیهای پرورشی استاد برزگر محمدی روز5شنبه مورخ26/1/95

کلاسهای دومیدانی و بازیهای پرورشی استاد برزگر محمدی روز5شنبه مورخ26/1/95تشکیل نمیگردد.
کل صفحات: 2