اطلاعیه ها

سخنان ارزشمند:

کلاس های شنا در رور یکشنبه 95/12/14 و روز پنجشنبه 95/12/19 در سالن شهید شجاعی تشکیل نمی گردد

کلاس های شنا در رور یکشنبه 95/12/14 و روز پنجشنبه 95/12/19 در سالن شهید شجاعی تشکیل نمی گردد

قابل توجه دانشجویان محترم رشته تربیت بدنی سما تهرانسر

کلاس شنای بانوان شنبه ساعت 15 الی 16:30 و آقایان پنجشنبه ساعت 16:30 الی 18 در استخر شهید شجاعی واقع در بلوار گلها دایر می باشد.

بازدید از آزمایشگاه استاندارد تجهیزات تخصصی ورزشی کشور

جهت ثبت نام تا تاریخ 94/10/24 به امور پژوهش مراجعه فرمایید