امور کلاس ها

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل کلاس کارگاه سوخت رسانی آقای جواهری

قابل توجه دانشجویان که با استاد وفادار کلاس دارند

کلیه کلاسها استاد وفادار روز پنجشنبه مورخه95/8/27تشکیل نمی شود

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استاد میرشاهولد

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استاد میرشاهولد روز 3شنبه مورخ95/8/18

کلاس جبرانی استاد شناخته روز جمعه مورخ95/2/31

کلاس جبرانی استاد شناخته روز جمعه مورخ 95/2/31 از ساعت 13 الی 14:30

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استاد سورسوری روز جمعه مورخ3/2/95

کلیه کلاسهای استاد سورسوری روز جمعه مورخ3/2/95تشکیل نمیشود

عدم تشکیل کلاس استاد محمودزاده روز 3شنبه موررخ24/1/95

کلاس استاد محمودزاده درس مولد قدرت روز 3شنبه موررخ24/1/95تشکیل نمیشود.