امور کلاس ها

سخنان ارزشمند:

برگزاری کلاسهای جبرانی آقای ویسی ( گروه الکتروتکنیک برق صنعتی)

برگزاری کلاس جبرانی آقای البرجی

عدم تشکیل کلاسهای آقای ویسی

عدم تشکیل کلاسهای آقای خاکسار

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای آقای واعظی

برگزاری جلسه جبرانی دروس آقای میر صادقی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای آقای ویسی

ادامه مطلب

کلاسهای استاد روزبه کمالی روز شنبه مورخ 95/11/23 تشکیل نمی گرد

کلاسهای استاد روزبه کمالی روز شنبه مورخ 95/11/23 تشکیل نمی گردد

قابل توجه دانشجویان که با استاد محمد مقدس کلاس دارند

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی با استاد محمد مقدس روز پنجشنبه مورخه 95/9/4

عدم تشکیل کلاس استاد اصلی زاده،روز پنجشنبه 95/07/15