امور کلاس ها

سخنان ارزشمند:

آخرین مهلت تحویل پروژه ( آقای ویسی)

برگزاری کلاسهای جبرانی (خانم علیزاده)

برگزاری کلاس جبرانی (گروه الکتروتکنیک آقای تیموری)

برگزاری کلاسهای جبرانی آقای ویسی ( گروه الکتروتکنیک برق صنعتی)

برگزاری کلاس جبرانی آقای البرجی

عدم تشکیل کلاسهای آقای ویسی

عدم تشکیل کلاسهای آقای خاکسار

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای آقای واعظی

برگزاری جلسه جبرانی دروس آقای میر صادقی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای آقای ویسی

ادامه مطلب

کلاسهای استاد روزبه کمالی روز شنبه مورخ 95/11/23 تشکیل نمی گرد

کلاسهای استاد روزبه کمالی روز شنبه مورخ 95/11/23 تشکیل نمی گردد
کل صفحات: 2