دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل کلاسهای آقای آئینه وند

ادامه مطلب

برگزاری امتحان میانترم (حسابداری مالی) آقای نجدی

ادامه مطلب

برگزاری جلسه توجیهی درس پروژه مالی آقای چاوشی

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای آقای ویسی

ادامه مطلب

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی و پروژه خانم کاتوزیان

برگزاری جلسه توجیهی درس پروژه مالی و کارآموزی آقایان چاوشی راد و رضایی منش

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس خانم عسکراوی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلیه کلاسهای خانم خوش خلقت

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلیه کلاسهای خانم احمدی

ادامه مطلب

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام ورودیهای جدید

( مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام ورودیهای جدید )
ادامه مطلب
کل صفحات: 108