دانشکده سما تهران تهرانسر

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل کلیه کلاسهای خانم شرفی

برگزاری کلاس جبرانی خانم دهقانی تفتی

برگزاری کلاس جبرانی خانم همتی

عدم تشکیل کلاسهای خانم یوسف کرجی

برگزاری جلسات جبرانی دروس ریاضی پیش خانم تقی زاده

عدم برگزاری کلیه کلاسهای آقای پرنیان

برگزاری امتحان میانترم خانم تقی زاده

کلاسهای جبرانی آقای مقدس

برگزاری کلاس جبرانی خانم تقی زاده

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلیه کلاسهای خانم یوسف کرجی

جلسه توجیهی دانشجویان برادر

ادامه مطلب
کل صفحات: 116