دانشکده سما تهران تهرانسر

سخنان ارزشمند:

اطلاعیه نظام وظیفه ویژه دانشجویان پسر

شرح اطلاعیه در ادامه مطلب
ادامه مطلب

کلاس خانم سلیمانی درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2 روز یکشنبه 96/2/3 تشکیل نمی گردد

کلاس خانم سلیمانی درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2 روز یکشنبه 96/2/3 تشکیل نمی گردد

عدم برگزاری تمامی کلاسهای آقای افقی روز دوشنبه 96/2/4

عدم برگزاری تمامی کلاسهای آقای افقی روز دوشنبه 96/2/4

تمامی کلاسهای درسی خانم سقا روز یکشنبه 96/02/03 ارائه کنفرانس دارند

تمامی کلاسهای درسی خانم سقا روز یکشنبه 96/02/03 ارائه کنفرانس دارند

عدم برگزاری کلاس خانم ابراهیمی درس آشنایی بامعماری اسلامی روز شنبه 96/2/2

عدم برگزاری کلاس خانم ابراهیمی درس آشنایی بامعماری اسلامی روز شنبه 96/2/2

کلاسهای خانم امیری ماهانی روز پنجشنبه 96/1/31 تشکیل نمی گردد

کلاسهای خانم امیری ماهانی روز پنجشنبه 96/1/31 تشکیل نمی گردد

نشست هم اندیشی دانشجویان تربیت بدنی

زمان: 4 اردیبهشت 1396 مکان:سالن آمفی تئاتر ساعت: 15 الی 17

جلسه جبرانی درس ریاضی پیش دانشگاهی آقای مقدسی روز جمعه 96/2/1 ساعت 10 الی 12 برگزار می گردد.

جلسه جبرانی درس ریاضی پیش دانشگاهی آقای مقدسی روز جمعه 96/2/1 ساعت 10 الی 12 برگزار می گردد.

برگزاری جلسه جبرانی درس شرکتهای 1 مشخصه 67 خانم میرزایی لیموئی روز پنجشنبه 96/1/31 ساعت 14 الی 16 ودرس شرکتهای 1 مشخصه 63 روز پنجشنبه 96/2/14 ساعت 14 الی 16 می باشد

برگزاری جلسه جبرانی درس شرکتهای 1 مشخصه 67 خانم میرزایی لیموئی روز پنجشنبه 96/1/31 ساعت 14 الی 16 ودرس شرکتهای 1 مشخصه 63 روز پنجشنبه 96/2/14 ساعت 14 الی 16 می باشد

جلسه جبرانی درس ریاضی عمومی احمد رضا احمدی روز پنجشنبه 96/1/31 ساعت 7:45 الی 9:30و درس ایمنی در برق آقای ویسی از ساعت 8 الی 9:30 می باشد

جلسه جبرانی درس ریاضی عمومی احمد رضا احمدی روز پنجشنبه 96/1/31 ساعت 7:45 الی 9:30و درس ایمنی در برق آقای ویسی روز پنجشنبه 96/1/31 از ساعت 8 الی 9:30 می باشد

جلسه توجیهی دروس پروژه مالی و کارآموزی خانم امیرخانی روز پنجشنبه 96/1/31 ساعت 12:30 الی 13 در کلاس 302 می باشد

جلسه توجیهی دروس پروژه مالی و کارآموزی خانم امیرخانی روز پنجشنبه 96/1/31 ساعت 12:30 الی 13 در کلاس 302 می باشد
کل صفحات: 114