دانشکده سما تهران تهرانسر

سخنان ارزشمند:

قابل توجه دانشجویان که با استادامید غلامی کلکو کلاس دارند

کلاس جبرانی کلیات حقوق استاد غلامی کلکو روز جمعه مورخه 95/9/19

قابل توجه دانشجویان تربیت بدنی کلاس دومیدانی روز جمعه دارند

کلاس دومیدانی روز جمعه مورخه 95/9/19 برگزار نمی شودبجای آن کلاس فوتسال تشکیل می شود

قابل توجه دانشجویان که با استاد مهری سادات میر رحیمی کلاس دارند

کلیه کلاسها روز دوشنبه مورخه 95/9/15 وروز چهارشنبه مورخه 95/9/17 تشکیل نمی شود

قابل توجه دانشجویان که با استاد افسانه بحیرایی کلاس دارند

کلاس حسابداری شرکتها (2 ) فقط با مشخصه 447 روز پنجشنبه مورخه 95/9/18 برگزار نمی شود

قابل توجه دانشجویان که با استاد سارا بغدادچی کلاس دارند

کلاس جبرانی آمار بااستاد بغداد چی روز چهارشنبه مورخه 95/9/17

قابل توجه دانشجویان که استاد مهسا اژدرزاده اسکوئی کلاس دارند

کلیه کلاسهای استاد اژدرزاده روز شنبه مورخه 95/9/20 برگزار نمی شود

قابل توجه دانشجویان که با استاد علیرضا شیخ الاسلام کلاس دارند

کلیه کلاسهای استاد شیخ الاسلام روز سه شنبه مورخه 95/9/16 برگزار نمی شود
ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان که با استاد لیلا تقی زاده کلاس دارند

کلاس جبرانی ریاضی 2 روز چهار شنبه مورخه 95/9/17

قابل توجه دانشجویان با استاد لیلا تقی زاده کلاس دارند

کلاس جبرانی ریاضی (1)بااستاد تقی زاده روز سه شنبه مورخه 95/9/16

قابل توجه دانشجویان که بااستاد سرکشیکی کلاس دارند

کلیه کلاسها استاد شایسته سرکشیکی روز یکشنبه مورخه 95/9/14برگزار نمی شود

قابل توجه دانشجویان با استاد ندااکبری شهنی کلاس دارند

کلاس جبرانی ریاضی عمومی (1) امتحان میانترم روز جمعه مورخه 95/9/19
کل صفحات: 103